Friday, 30 May 2014

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN TAHAP PERTAMA DAN KEDUATAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014
TEMA 11 (Bab 8 Tingkatan 5)


RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

SKOP KAJIAN

·         Matlamat Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama
·         Strategi kea rah mencapai matlamat Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama
·         Agensi kerajaan yang terlibat dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama
·         Matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)
·         Langkah untuk menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)
·         Kejayaan Dasar Ekonomi Baru


SOALAN STRUKTUR (Model 1)

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (1956 – 1970) di negara kita.

Tempoh
Rancangan Pembangunan
1956 – 1960
Rancangan Malaya Pertama
1961 – 1965
Rancangan Malaya Kedua
1966 – 1970
Rancangan Malaysia Pertama


(a)    Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) ?
[2 markah]

(b)    Nyatakan strategi yang dilaksanakan ke arah mencapai matlamat rancangan pembangunan tersebut.
[2 markah]

 (c)   Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) kurang memberangsangkan ?
 [2 markah]

(d)    Apakah peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA) dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya Kedua 1961 – 1965) ?
[2 markah]

(e)    Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk membangunkan masyarakat melalui Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970) adalah suatu tindakan yang bijak.
Kemukakan alasan anda.
 [2 markah]


JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)

(a)    Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) ?

·         Membangunkan kawasan luar bandar
·         Merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan di bandar
·         Mengurangkan kemiskinan penduduk luar bandar.
·         Mempelbagaikan aktiviti ekonomi negara
·         Mempelbagaikan sumber pendapatan negara
·         Mengurangkan pergantungan kepada bijih timah dan getah
 [2 markah]

(b)    Nyatakan strategi yang dilaksanakan ke arah mencapai atlamat rancangan pembangunan tersebut.

·         Membuka tanah baru untuk pertanian
·         Menanam semula getah
·         Mempelbagaikan hasil keluaran pertanian
·         Memperluaskan perusahaan perlombongan bijih timah
·         Menyediakan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan perhubungan
·         Membina infrastruktur
 [2 markah]

(c)    Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) kurang memberangsangkan ?

·         Ancaman komunis semasa Darurat
·         Sejumlah pendapatan negara dialih kepada keselamatan negara
·         Kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]


(d)    Apakah peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya Kedua (1961 – 1965) ?

·         Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar
·         Meningkatkan hasil pertanian negara
·         Membuka tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian
·         Membuka tanah baru untuk petempatan
·         Menyediakan kemudahan asas di kawasan tanah baru dibuka
·         Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan petempatan baru
·         Menjadikan penduduk luar bandar yang miskin sebagai petani moden
·         Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah baru dibuka
[2 markah]


(e)    Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk membangunkan masyarakat melalui Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970) adalah suatu tindakan yang bijak. Kemukakan alasan anda.

·         Dapat membangunkan masyarakat luar bandar
·         Dapat memberikan pinjaman modal kepada pengusaha pertanian
·         Dapat membantu petani memasarkan hasil pertanian
·         Menggalakkan orang Melayu dalam bidang perniagaan
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]


SOALAN STRUKTUR (Model 2)

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua (1971 – 1990) di negara kita.

Rancangan Malaysia Kedua (1971 – 1975)

DASAR EKONOMI BARU           (DEB)
Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980)
Rancangan Malaysia Keempat (1981 – 1985)
Rancangan Malaysia Kelima (1985 – 1990)

(a)    Apakah matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) ?
 [2 markah]

(b)    Nyatakan dua langkah yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[2 markah]

 (c)   Berikan dua agensi yang terlibat dalam menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[2 markah]

(d)    Jelaskan peranan agensi yang disebut di atas.
 [2 markah]

(e)    Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Dasar Ekonomi Baru (DEB) terhadap kemajuan masyarakat di negara kita ?
 [2 markah]


JAWAPAN STRUKTUR (Model 2)

(a)    Apakah matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) ?

·         Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.
·         Merapatkan jurang ekonomi antara kaum.
·         Merapatkan jurang ekonomi antara wilayah.
·         Menyusun semula masyarakat.
·         Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
·         Memajukan ekonomi masyarakat luar bandar.
 [2 markah]

(b)    Nyatakan dua langkah yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

·         Membuka tanah rancangan secara besar-besaran
·         Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit
·         Meningkatkan kemudahan dan infrastruktur di kawasan luar bandar
·         Menggalakkan masyarakat luar bandar menceburi bidang perniagaan
·         Memberikan bantuan modal dan teknikal kepada bumiputera
·         Melancarkan Skim Amanah saham Nasional
 [2 markah]


(c)    Berikan dua agensi yang terlibat dalam menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

·         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
·         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
·         Majlis Amanah Rakyat (MARA)
·         Bank Bumiputera
·         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
·         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
·         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
[2 markah]


 (d)   Jelaskan peranan agensi yang disebut di atas.

·         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.
·         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
Membangunkan ekonomi luar bandar.
·         Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Membangunkan masyarakat luar bandar.
·         Bank Bumiputera
        Menggalakkan bumiputera dalam perdagangan.
·         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
        Menggiatkan penyertaan bumiputera dalam perusahaan.
·         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
        Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.
·         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
        Menggalakkan kemunculan industri baru.
 [2 markah]


(e)    Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Dasar Ekonomi Baru (DEB) terhadap kemajuan masyarakat di negara kita ?

·         Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah
·         Kadar kemiskinan dalam KDNK menurun
·         Pendapatan perkapita kaum bumiputera meningkat
·         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat
·         Manfaat dinikmati oleh semua kaum
·         Hal milik modal saham orang asing berjaya dikurangkan.
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]SOALAN ESEI

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua (1971 – 1990) di negara kita.


1971 – 1990
DASAR EKONOMI BARU (DEB)
Matlamat
·       Menyusun semula masyarakat
·       Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum

(a)    Terangkan program yang dilaksanakan melalui pelan Rancangan Lima Tahun untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[6 markah]


(b)    Jelaskan peranan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk memajukan masyarakat luar bandar.
[6 markah]


(c)    (i)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan pencapaian yang diperoleh melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[4 markah]


         (ii)  Kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) berjaya meningkatkan kemajuan masyarakat luar bandar di negara kita.
[4 markah]JAWAPAN ESEI

(a)    Terangkan program yang dilaksanakan melalui pelan Rancangan Lima Tahun untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

        Di Bawah RMK 2 dan RMK 3
·         Melaksanakan pembukaan tanah secara besar-besaran
        oleh KEJORA, KETENGAH, DARA dan KESEDAR.
        Menumpukan kepada penanaman getah dan kelapa sawit.
·         Memperluaskan peranan agensi pembangunan wilayah
Memberi tumpuan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru.

        Di Bawah RMK 4
·         Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM)
        Mengenalpasti dan membuka perusahaan baru.
        Menguruskan projek industri berat dengan cekap.
·         Menggalakkan pelaburan modal asing
Membuka perusahaan baru seperti di Skudai (Johor), di Senawang (Negeri Sembilan), di Bintulu (Sarawak) serta di Manggatal dan Likas (Sabah)
·         Memperkenalkan zon perdagangan bebas
        Contohnya di Bayan Lepas (pulau Pinang) dan di Sungai Way Selangor).
·         Melancarkan program Kajian Dasar Perindustrian Negara
                Mengenalpasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara.
·         Melancarkan Pelan Induk Perindustrian
                Menyediakan hala tuju perindustrian negara.

        Di Bawah RMK 5
·         Meningkatkan sektor perindustrian
                Melonggarkan peraturan syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta.
·         Meningkatkan pelaburan dalam sektor perindustrian berorientasikan eksport
        Melonggarkan syarat pelaburan asing.
·         Meningkatkan kecekapan sektor kerajaan
        agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta.
·         Meneruskan pembangunan kawasan luar bandar
Menitikberatkan penggunaan tanah secara cekap.
·         Menggalakkan industri desa seperti industri kraftangan.
·         Memperluaskan kemudahan kredit dan insentif
Pinjaman melalui Bank Pertanian Malaysia dan  Amanah Ikhtiar Malaysia.
·         Menjadikan pelancongan sebagai perusahaan penting
Melancarkan Tahun Melawat Malaysia 1990.
·         Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan
                Meningkatkan kecekapan guna tenaga bagi meningkatkan produktiviti negara.
 [6 markah]


(b)    Jelaskan peranan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk memajukan masyarakat luar bandar.

·         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.
·         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
Membangunkan ekonomi luar bandar.
·         Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Membangunkan masyarakat luar bandar.
·         Bank Bumiputera
        Menggalakkan bumiputera dalam perdagangan.
·         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
        Menggiatkan penyertaan bumiputera dalam               perusahaan.
·         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
        Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.
·         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
        Menggalakkan kemunculan industri baru.
 [6 markah]


(c)    (i)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan pencapaian yang diperoleh melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

·         Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah
·         Kadar kemiskinan dalam KDNK menurun
·         Pendapatan perkapita kaum bumiputera meningkat
·         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat
·         Manfaat dinikmati oleh semua kaum
·         Hal milik modal saham orang asing berjaya dikurangkan.
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]


         (ii)  Kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) berjaya meningkatkan kemajuan masyarakat luar bandar di negara kita.

·         Kadar kemiskinan masyarakat luar bandar berjaya dikurangkan
·         Taraf hidup masyarakat luar bandar berjaya ditingkatkan
·         Pendapatan perkapita kaum bumiputera berjaya ditingkatkan
·         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat
·         Masyarakat luar bandar menikmati kemudahan pendidikan
·         Kaum Bumiputera dapat melibatkan diri dalam perdagangan
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]

Jangan bimbang ..... abezek sudah tau!
Pernahkah anda mendengar berita orang yang suka memberi sedekah menjadi miskin dan papa?
Mengikut riwayat, Abdul Rahman bin Auf r.a. menjihadkan semua barang dagangannya yang baru tiba dari Habsyah untuk Perang Tabuk. Beliau tidak jatuh miskin, malah tetap menjadi hartawan yang paling kaya di kota Madinah.
Iktibar : JANGANLAH TAKUT UNTUK BERSEDEKAH .....

18 comments:

 1. Terima kasih infonya gan.....
  infonya sangat bermamfaat.....
  salam kenal dan salam sukses..
  mantap......

  ReplyDelete
 2. This information is very helpful thank me :D :D

  visit back my website ^_^
  biro jasa stnk
  biro jasa sim
  biro jasa bpkb
  biro jasa perizinan

  ReplyDelete
 3. nice article, sangat membantu sekali.
  silahkan kunjungi untuk streaming/download free movie HD

  ReplyDelete
 4. terima kasih atas perkongsian ilmu yg bermanfaat

  ReplyDelete
 5. Hi, Nice post thanks for sharing. Would you please consider adding a link to my website on your page. Please email me back.

  Thanks!
  Angela
  angelabrooks741 gmail.com

  ReplyDelete
 6. Terima kasih cikgu....saya saaaaayang cikgu

  ReplyDelete
 7. Terima kasih cikgu....saya saaaaayang cikgu

  ReplyDelete
 8. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini HANDAYANI seorang TKW dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar IBU DARNA yg dari singapur tentan AKI SYHE MAULANA yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya saya juga mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dr hasil ritual/ghaib dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus dan menang RM.230.000 Ringgit ,kini saya kembali indon membeli rumah dan kereta walaupun sy Cuma pembantu rumah tanggah di selangor malaysia , sy sangat berterimakasih kepada AKI SYHE MAULANA dan tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui AKI MAULANA saya juga sudah bisa sesukses ini. Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, ini adalah kisah nyata dari seorang TKW, Untuk yg punya mustika bisa juga di kerjakan narik uang karna AKI MAULANA adalah guru spiritual terkenal di indonesia. jika anda ingin seperti saya silahkan kunjungi situs/website AKI MAULANA ~>KLIK DISINI<~  yg punya rum terimakasih atas tumpangannya.

  ReplyDelete
 9. Berita baik!

  Nama saya HARRIET MARK, warganegara Malaysia, saya tinggal di AHMAD Bin Gh Azali 78 Kg Sg Ramal Luar 43000 Kajang Selangor. Ia adalah sebuah bandar di SELANGOR MALAYSIA. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memberikan nasihat konkrit kepada semua warganegara Malaysia yang mencari pinjaman untuk berhati-hati kerana internet penuh dengan penipu, beberapa bulan yang lalu saya memerlukan pinjaman, kerana kewangan saya Keadaan tidak begitu baik dan saya terdesak, saya jatuh ke tangan peminjam palsu, dari saudi arabia dan Singapura. Saya hampir mati, sehingga seorang kawan saya memberitahu saya seorang pemberi pinjaman yang sangat dipercayai bernama Ibu. Antonia Barry, pemilik Pertubuhan Pemberian Global, Dia adalah pemberi pinjaman Global; yang saya hubungi dan dia meminjamkan saya 68,000MYR pinjaman dalam tempoh kurang daripada 24 jam dengan kadar faedah 2% dan mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.
  Saya menerima pinjaman saya dalam akaun bank saya selepas Ibu. Antonia Barry memindahkan pinjaman saya, apabila saya menyemak baki akaun bank saya, saya dapati jumlah yang saya memohon telah dikreditkan ke akaun bank saya.
  Jadi untuk kerja baik Ibu Antonia telah dilakukan dalam hidup saya dan keluarga saya, saya memutuskan untuk memberitahu dan membagikan kesaksian saya tentang Ibu. Antonia, supaya orang dari negara saya dan bandar saya dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan. Jadi, jika anda memerlukan sebarang pinjaman, sila hubungi Ibu. Antonia melalui e-mel: (antoniabarry4@gmail.com).

  Anda juga boleh menghubungi saya di e-mel saya :( harrietmark01@gmail.com). Sekarang, saya seorang pemilik perniagaan wanita yang baik dan hebat di bandar saya, Semoga Allah SWT terus memberkati Ibu. Antonia untuk kerja yang baik dalam hidup saya dan keluarga saya.

  ReplyDelete
 10. Do you need Personal Loan?
  Business Cash Loan?
  Unsecured Loan
  Fast and Simple Loan?
  Quick Application Process?
  Approvals within 24-72 Hours?
  No Hidden Fees Loan?
  Funding in less than 1 Week?
  Get unsecured working capital?
  Email us:urgentloan22@gmail.com
  Application Form:
  =================
  Full Name:................
  Loan Amount Needed:.
  Purpose of loan:.......
  Loan Duration:..
  Gender:.............
  Marital status:....
  Location:..........
  Home Address:..
  City:............
  Country:......
  Phone:..........
  Mobile / Cell:....
  Occupation:......
  Monthly Income:....
  Email us (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 11. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  ReplyDelete
 12. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 13. Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan sayaAlicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan saya

  ReplyDelete
 14. Are You Looking for a loan urgently? Would you like to settle your bills and Purchase property (Investment loan)/ Building loan? I can guarantee you 24 hours loan approval We are a world class Investment company offering all kinds of financial services with flexible repayment terms and a timely closing schedule.Email- (urgentloan22@gmail.com)
  Thank you.

  ReplyDelete
 15. bagaimanakah dasar ekonomi baru dilaksanakan?

  ReplyDelete