Friday 30 May 2014

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN TAHAP PERTAMA DAN KEDUATAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014
TEMA 11 (Bab 8 Tingkatan 5)


RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

SKOP KAJIAN

·         Matlamat Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama
·         Strategi kea rah mencapai matlamat Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama
·         Agensi kerajaan yang terlibat dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama
·         Matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)
·         Langkah untuk menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)
·         Kejayaan Dasar Ekonomi Baru


SOALAN STRUKTUR (Model 1)

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (1956 – 1970) di negara kita.

Tempoh
Rancangan Pembangunan
1956 – 1960
Rancangan Malaya Pertama
1961 – 1965
Rancangan Malaya Kedua
1966 – 1970
Rancangan Malaysia Pertama


(a)    Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) ?
[2 markah]

(b)    Nyatakan strategi yang dilaksanakan ke arah mencapai matlamat rancangan pembangunan tersebut.
[2 markah]

 (c)   Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) kurang memberangsangkan ?
 [2 markah]

(d)    Apakah peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA) dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya Kedua 1961 – 1965) ?
[2 markah]

(e)    Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk membangunkan masyarakat melalui Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970) adalah suatu tindakan yang bijak.
Kemukakan alasan anda.
 [2 markah]


JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)

(a)    Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) ?

·         Membangunkan kawasan luar bandar
·         Merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan di bandar
·         Mengurangkan kemiskinan penduduk luar bandar.
·         Mempelbagaikan aktiviti ekonomi negara
·         Mempelbagaikan sumber pendapatan negara
·         Mengurangkan pergantungan kepada bijih timah dan getah
 [2 markah]

(b)    Nyatakan strategi yang dilaksanakan ke arah mencapai atlamat rancangan pembangunan tersebut.

·         Membuka tanah baru untuk pertanian
·         Menanam semula getah
·         Mempelbagaikan hasil keluaran pertanian
·         Memperluaskan perusahaan perlombongan bijih timah
·         Menyediakan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan perhubungan
·         Membina infrastruktur
 [2 markah]

(c)    Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) kurang memberangsangkan ?

·         Ancaman komunis semasa Darurat
·         Sejumlah pendapatan negara dialih kepada keselamatan negara
·         Kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]


(d)    Apakah peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya Kedua (1961 – 1965) ?

·         Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar
·         Meningkatkan hasil pertanian negara
·         Membuka tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian
·         Membuka tanah baru untuk petempatan
·         Menyediakan kemudahan asas di kawasan tanah baru dibuka
·         Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan petempatan baru
·         Menjadikan penduduk luar bandar yang miskin sebagai petani moden
·         Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah baru dibuka
[2 markah]


(e)    Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk membangunkan masyarakat melalui Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970) adalah suatu tindakan yang bijak. Kemukakan alasan anda.

·         Dapat membangunkan masyarakat luar bandar
·         Dapat memberikan pinjaman modal kepada pengusaha pertanian
·         Dapat membantu petani memasarkan hasil pertanian
·         Menggalakkan orang Melayu dalam bidang perniagaan
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]


SOALAN STRUKTUR (Model 2)

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua (1971 – 1990) di negara kita.

Rancangan Malaysia Kedua (1971 – 1975)

DASAR EKONOMI BARU           (DEB)
Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980)
Rancangan Malaysia Keempat (1981 – 1985)
Rancangan Malaysia Kelima (1985 – 1990)

(a)    Apakah matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) ?
 [2 markah]

(b)    Nyatakan dua langkah yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[2 markah]

 (c)   Berikan dua agensi yang terlibat dalam menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[2 markah]

(d)    Jelaskan peranan agensi yang disebut di atas.
 [2 markah]

(e)    Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Dasar Ekonomi Baru (DEB) terhadap kemajuan masyarakat di negara kita ?
 [2 markah]


JAWAPAN STRUKTUR (Model 2)

(a)    Apakah matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) ?

·         Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.
·         Merapatkan jurang ekonomi antara kaum.
·         Merapatkan jurang ekonomi antara wilayah.
·         Menyusun semula masyarakat.
·         Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
·         Memajukan ekonomi masyarakat luar bandar.
 [2 markah]

(b)    Nyatakan dua langkah yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

·         Membuka tanah rancangan secara besar-besaran
·         Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit
·         Meningkatkan kemudahan dan infrastruktur di kawasan luar bandar
·         Menggalakkan masyarakat luar bandar menceburi bidang perniagaan
·         Memberikan bantuan modal dan teknikal kepada bumiputera
·         Melancarkan Skim Amanah saham Nasional
 [2 markah]


(c)    Berikan dua agensi yang terlibat dalam menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

·         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
·         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
·         Majlis Amanah Rakyat (MARA)
·         Bank Bumiputera
·         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
·         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
·         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
[2 markah]


 (d)   Jelaskan peranan agensi yang disebut di atas.

·         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.
·         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
Membangunkan ekonomi luar bandar.
·         Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Membangunkan masyarakat luar bandar.
·         Bank Bumiputera
        Menggalakkan bumiputera dalam perdagangan.
·         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
        Menggiatkan penyertaan bumiputera dalam perusahaan.
·         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
        Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.
·         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
        Menggalakkan kemunculan industri baru.
 [2 markah]


(e)    Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Dasar Ekonomi Baru (DEB) terhadap kemajuan masyarakat di negara kita ?

·         Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah
·         Kadar kemiskinan dalam KDNK menurun
·         Pendapatan perkapita kaum bumiputera meningkat
·         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat
·         Manfaat dinikmati oleh semua kaum
·         Hal milik modal saham orang asing berjaya dikurangkan.
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [2 markah]SOALAN ESEI

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua (1971 – 1990) di negara kita.


1971 – 1990
DASAR EKONOMI BARU (DEB)
Matlamat
·       Menyusun semula masyarakat
·       Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum

(a)    Terangkan program yang dilaksanakan melalui pelan Rancangan Lima Tahun untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[6 markah]


(b)    Jelaskan peranan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk memajukan masyarakat luar bandar.
[6 markah]


(c)    (i)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan pencapaian yang diperoleh melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB).
[4 markah]


         (ii)  Kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) berjaya meningkatkan kemajuan masyarakat luar bandar di negara kita.
[4 markah]JAWAPAN ESEI

(a)    Terangkan program yang dilaksanakan melalui pelan Rancangan Lima Tahun untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

        Di Bawah RMK 2 dan RMK 3
·         Melaksanakan pembukaan tanah secara besar-besaran
        oleh KEJORA, KETENGAH, DARA dan KESEDAR.
        Menumpukan kepada penanaman getah dan kelapa sawit.
·         Memperluaskan peranan agensi pembangunan wilayah
Memberi tumpuan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru.

        Di Bawah RMK 4
·         Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM)
        Mengenalpasti dan membuka perusahaan baru.
        Menguruskan projek industri berat dengan cekap.
·         Menggalakkan pelaburan modal asing
Membuka perusahaan baru seperti di Skudai (Johor), di Senawang (Negeri Sembilan), di Bintulu (Sarawak) serta di Manggatal dan Likas (Sabah)
·         Memperkenalkan zon perdagangan bebas
        Contohnya di Bayan Lepas (pulau Pinang) dan di Sungai Way Selangor).
·         Melancarkan program Kajian Dasar Perindustrian Negara
                Mengenalpasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara.
·         Melancarkan Pelan Induk Perindustrian
                Menyediakan hala tuju perindustrian negara.

        Di Bawah RMK 5
·         Meningkatkan sektor perindustrian
                Melonggarkan peraturan syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta.
·         Meningkatkan pelaburan dalam sektor perindustrian berorientasikan eksport
        Melonggarkan syarat pelaburan asing.
·         Meningkatkan kecekapan sektor kerajaan
        agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta.
·         Meneruskan pembangunan kawasan luar bandar
Menitikberatkan penggunaan tanah secara cekap.
·         Menggalakkan industri desa seperti industri kraftangan.
·         Memperluaskan kemudahan kredit dan insentif
Pinjaman melalui Bank Pertanian Malaysia dan  Amanah Ikhtiar Malaysia.
·         Menjadikan pelancongan sebagai perusahaan penting
Melancarkan Tahun Melawat Malaysia 1990.
·         Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan
                Meningkatkan kecekapan guna tenaga bagi meningkatkan produktiviti negara.
 [6 markah]


(b)    Jelaskan peranan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk memajukan masyarakat luar bandar.

·         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.
·         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
Membangunkan ekonomi luar bandar.
·         Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Membangunkan masyarakat luar bandar.
·         Bank Bumiputera
        Menggalakkan bumiputera dalam perdagangan.
·         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
        Menggiatkan penyertaan bumiputera dalam               perusahaan.
·         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
        Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.
·         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
        Menggalakkan kemunculan industri baru.
 [6 markah]


(c)    (i)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan pencapaian yang diperoleh melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

·         Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah
·         Kadar kemiskinan dalam KDNK menurun
·         Pendapatan perkapita kaum bumiputera meningkat
·         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat
·         Manfaat dinikmati oleh semua kaum
·         Hal milik modal saham orang asing berjaya dikurangkan.
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]


         (ii)  Kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) berjaya meningkatkan kemajuan masyarakat luar bandar di negara kita.

·         Kadar kemiskinan masyarakat luar bandar berjaya dikurangkan
·         Taraf hidup masyarakat luar bandar berjaya ditingkatkan
·         Pendapatan perkapita kaum bumiputera berjaya ditingkatkan
·         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat
·         Masyarakat luar bandar menikmati kemudahan pendidikan
·         Kaum Bumiputera dapat melibatkan diri dalam perdagangan
·         Mana-mana jawapan munasabah
 [4 markah]

Jangan bimbang ..... abezek sudah tau!
Pernahkah anda mendengar berita orang yang suka memberi sedekah menjadi miskin dan papa?
Mengikut riwayat, Abdul Rahman bin Auf r.a. menjihadkan semua barang dagangannya yang baru tiba dari Habsyah untuk Perang Tabuk. Beliau tidak jatuh miskin, malah tetap menjadi hartawan yang paling kaya di kota Madinah.
Iktibar : JANGANLAH TAKUT UNTUK BERSEDEKAH .....

29 comments:

 1. Terima kasih infonya gan.....
  infonya sangat bermamfaat.....
  salam kenal dan salam sukses..
  mantap......

  ReplyDelete
 2. nice article, sangat membantu sekali.
  silahkan kunjungi untuk streaming/download free movie HD

  ReplyDelete
 3. terima kasih atas perkongsian ilmu yg bermanfaat

  ReplyDelete
 4. Hi, Nice post thanks for sharing. Would you please consider adding a link to my website on your page. Please email me back.

  Thanks!
  Angela
  angelabrooks741 gmail.com

  ReplyDelete
 5. Terima kasih cikgu....saya saaaaayang cikgu

  ReplyDelete
 6. Terima kasih cikgu....saya saaaaayang cikgu

  ReplyDelete
 7. Berita baik!

  Nama saya HARRIET MARK, warganegara Malaysia, saya tinggal di AHMAD Bin Gh Azali 78 Kg Sg Ramal Luar 43000 Kajang Selangor. Ia adalah sebuah bandar di SELANGOR MALAYSIA. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memberikan nasihat konkrit kepada semua warganegara Malaysia yang mencari pinjaman untuk berhati-hati kerana internet penuh dengan penipu, beberapa bulan yang lalu saya memerlukan pinjaman, kerana kewangan saya Keadaan tidak begitu baik dan saya terdesak, saya jatuh ke tangan peminjam palsu, dari saudi arabia dan Singapura. Saya hampir mati, sehingga seorang kawan saya memberitahu saya seorang pemberi pinjaman yang sangat dipercayai bernama Ibu. Antonia Barry, pemilik Pertubuhan Pemberian Global, Dia adalah pemberi pinjaman Global; yang saya hubungi dan dia meminjamkan saya 68,000MYR pinjaman dalam tempoh kurang daripada 24 jam dengan kadar faedah 2% dan mengubah kehidupan seluruh keluarga saya.
  Saya menerima pinjaman saya dalam akaun bank saya selepas Ibu. Antonia Barry memindahkan pinjaman saya, apabila saya menyemak baki akaun bank saya, saya dapati jumlah yang saya memohon telah dikreditkan ke akaun bank saya.
  Jadi untuk kerja baik Ibu Antonia telah dilakukan dalam hidup saya dan keluarga saya, saya memutuskan untuk memberitahu dan membagikan kesaksian saya tentang Ibu. Antonia, supaya orang dari negara saya dan bandar saya dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa tekanan. Jadi, jika anda memerlukan sebarang pinjaman, sila hubungi Ibu. Antonia melalui e-mel: (antoniabarry4@gmail.com).

  Anda juga boleh menghubungi saya di e-mel saya :( harrietmark01@gmail.com). Sekarang, saya seorang pemilik perniagaan wanita yang baik dan hebat di bandar saya, Semoga Allah SWT terus memberkati Ibu. Antonia untuk kerja yang baik dalam hidup saya dan keluarga saya.

  ReplyDelete
 8. Do you need Personal Loan?
  Business Cash Loan?
  Unsecured Loan
  Fast and Simple Loan?
  Quick Application Process?
  Approvals within 24-72 Hours?
  No Hidden Fees Loan?
  Funding in less than 1 Week?
  Get unsecured working capital?
  Email us:urgentloan22@gmail.com
  Application Form:
  =================
  Full Name:................
  Loan Amount Needed:.
  Purpose of loan:.......
  Loan Duration:..
  Gender:.............
  Marital status:....
  Location:..........
  Home Address:..
  City:............
  Country:......
  Phone:..........
  Mobile / Cell:....
  Occupation:......
  Monthly Income:....
  Email us (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 9. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  ReplyDelete
 10. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: (urgentloan22@gmail.com)

  ReplyDelete
 11. Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan sayaAlicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan saya

  ReplyDelete
 12. Are You Looking for a loan urgently? Would you like to settle your bills and Purchase property (Investment loan)/ Building loan? I can guarantee you 24 hours loan approval We are a world class Investment company offering all kinds of financial services with flexible repayment terms and a timely closing schedule.Email- (urgentloan22@gmail.com)
  Thank you.

  ReplyDelete
 13. bagaimanakah dasar ekonomi baru dilaksanakan?

  ReplyDelete
 14. Terima kasih cikgu Zek. Semoga Allah merahmati cikgu dan keluarga cikgu di dunia dan akhirat..aamiinn

  ReplyDelete
 15. nama saya Redzuan Sarina Binti dari PULAU PINANG,
  MALAYSIA. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Rossa kerana membantu saya mendapat pinjaman. selama tiga bulan, saya telah mencari pinjaman untuk membayar hutang, setiap orang yang saya temui telah ditipu dan mengambil wang saya sehingga saya akhirnya melihat cerita Cik Masitah Ayob dan alamat laman web syarikat yang dikongsinya. Syarikat kemudian memberi saya pinjaman sebanyak RM200,000 yang saya memohon. syarikat itu juga boleh membantu anda. kerana syarikat itu juga telah membantu beberapa rakan sekerja saya yang lain. jika anda memerlukan bantuan kewangan, sila hubungi FINAL ROSSA syarikat melalui e-mel: Rossastanleyloancompany@gmail.com
  Ibu Rossa Company Whats-app: +1 (914) 529-5708.
  Syarikat itu tidak tahu bahawa saya melakukan ini dengan menyebarkan muhibah syarikat itu kepada saya, tetapi saya rasa saya harus berkongsi ini dengan anda semua untuk membebaskan diri daripada penipu, sila berhati-hati dengan peniru dan hubungi syarikat pinjaman yang tepat. di bawah adalah kata-kata galakan kepada mereka yang mencari peminjam swasta yang jujur ​​dan jujur.
  "Jika anda memerlukan pinjaman untuk membayar kredit dan hutang? Adakah anda memerlukan pinjaman untuk menubuhkan perniagaan anda sendiri? ? Berikut adalah e-mel saya untuk soalan dan ibu rossa,
  e-mel saya: redzuansarinabinti2020@gmail.com
  E-mel ibu rossa: Rossastanleyloancompany@gmail.com
  Terima kasih kerana membaca dan nasib baik

  ReplyDelete
 16. kesaksian nyata dan kabar baik !!!

  Nama saya mohammad, saya baru saja menerima pinjaman saya dan telah dipindahkan ke rekening bank saya, beberapa hari yang lalu saya melamar ke Perusahaan Pinjaman Dangote melalui Lady Jane (Ladyjanealice@gmail.com), saya bertanya kepada Lady jane tentang persyaratan Dangote Loan Perusahaan dan wanita jane mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki semua persyarataan bahwa pinjaman saya akan ditransfer kepada saya tanpa penundaan

  Dan percayalah sekarang karena pinjaman rp11milyar saya dengan tingkat bunga 2% untuk bisnis Tambang Batubara saya baru saja disetujui dan dipindahkan ke akun saya, ini adalah mimpi yang akan datang, saya berjanji kepada Lady jane bahwa saya akan mengatakan kepada dunia apakah ini benar? dan saya akan memberitahu dunia sekarang karena ini benar

  Anda tidak perlu membayar biayaa pendaftaran, biaya lisensi, mematuhi Perusahaan Pinjaman Dangote dan Anda akan mendapatkan pinjaman Anda

  untuk lebih jelasnya hubungi saya via email: mahammadismali234@gmail.comdan hubungi Dangote Loan Company untuk pinjaman Anda sekarang melalui email Dangotegrouploandepartment@gmail.com

  ReplyDelete
 17. Adakah anda sedang mencari pinjaman untuk memulakan perniagaan atau projek keinginan hati anda? Di KARINA ROLAND LOAN COMPANY, kami menawarkan semua jenis bantuan kewangan kepada semua individu yang memerlukan pinjaman seperti "pinjaman peribadi, pinjaman pelaburan, pinjaman pinjaman rumah dan syarikat pinjaman di seluruh dunia, kadar faedah kami adalah 2% setahun. Jika anda mempunyai projek yang baik atau ingin memulakan perniagaan dan memerlukan pinjaman untuk membiayainya dengan segera, kami boleh membincangkannya, menandatangani kontrak dan kemudian membiayai projek atau perniagaan anda untuk bersama dengan Bank Dunia dan Bank Industri.

  Hubungi KARINA ROLAND LOAN COMPANY hari ini untuk sebarang mata wang yang anda mahukan.

  Kategori Perniagaan

  Perniagaan Merchandising.
  Perniagaan pembuatan
  Perniagaan Hibrid.
  Pemilikan tunggal
  Perkongsian.
  Syarikat.
  Syarikat liabiliti terhad.
  pinjaman peribadi.
  pinjaman pelaburan.
  Pinjaman Hutang.
  Pinjaman Rumah.
  Pinjaman gadai janji
  Laon Auto.
  Pinjaman pelajar.
  Pinjaman habis bulan.
  Pinjaman Islam.
  Pinjaman pertanian.
  Pinjaman gereja.

  KARINA ELENA ROLAND LOAN COMPANY
  E-mel: karinaloancompany@gmail.com WhatsApp hanya +1 (585) 708-3478.
  Nama Facebook: Karina Elena Roland

  ReplyDelete
 18. Saya Suryanto dari Indonesia di Kota Palu, saya mencurahkan waktu saya di sini karena janji yang saya berikan kepada LADY ESTHER PATRICK yang kebetulan adalah Tuhan yang mengirim pemberi pinjaman online dan saya berdoa kepada TUHAN untuk dapat melihat posisi saya hari ini.

  Beberapa bulan yang lalu saya melihat komentar yang diposting oleh seorang wanita bernama Nurul Yudianto dan bagaimana dia telah scammed meminta pinjaman online, menurut dia sebelum ALLAH mengarahkannya ke tangan Mrs. ESTHER PATRICK. (ESTHERPATRICK83@GMAIL.COM)

  Saya memutuskan untuk menghubungi NURUL YUDIANTO untuk memastikan apakah itu benar dan untuk membimbing saya tentang cara mendapatkan pinjaman dari LADY ESTHER PATRICK, dia mengatakan kepada saya untuk menghubungi Lady. Saya bersikeras bahwa dia harus memberi tahu saya proses dan kriteria yang dia katakan sangat mudah. dari Mrs. ESTHER, yang perlu saya lakukan adalah menghubunginya, mengisi formulir untuk mengirim pengembalian, mengirim saya scan kartu identitas saya, kemudian mendaftar dengan perusahaan setelah itu saya akan mendapatkan pinjaman saya. . Lalu saya bertanya kepadanya bagaimana Anda mendapatkan pinjaman Anda? Dia menjawab bahwa hanya itu yang dia lakukan, yang sangat mengejutkan.

   Saya menghubungi Mrs ESTHER PATRICK dan saya mengikuti instruksi dengan hati-hati untuk saya, saya memenuhi persyaratan mereka dan pinjaman saya disetujui dengan sukses tetapi sebelum pinjaman dipindahkan ke akun saya, saya diminta membuat janji untuk membagikan kabar baik tentang Mrs. ESTHER PATRICK dan itulah mengapa Anda melihat posting ini hari ini untuk kejutan terbesar saya, saya menerima peringatan Rp350.000.000. jadi saya menyarankan semua orang yang mencari sumber tepercaya untuk mendapatkan pinjaman untuk menghubungi Mrs. ESTHER PATRICK melalui email: (estherpatrick83@gmail.com) untuk mendapatkan pinjaman yang dijamin, Anda juga dapat menghubungi saya di Email saya: (suryantosuryanto524@gmail.com)

  ReplyDelete
 19. negara Indonesia
  Nama: Ibu Nurul Fajar
  Alamat: Nusa Lembongan
  Surel: Nurulfajardua@gmail.com

  Rekan-rekan Indonesia saya semoga rahmat Allah dan berkah menyertai kami.
  Sudah satu tahun tiga bulan sekarang saya mendapat pinjaman 2,7 miliar rupiah dari (LASSA JIM LOANS COMPANY).
  Dengan pinjaman ini, saya dapat mengembangkan bisnis dan peternakan unggas saya untuk memenuhi jumlah permintaan dan membayar cicilan pinjaman bulanan.
  Saya tidak terlalu stres dengan bank saya untuk mendapatkan pinjaman karena (perusahaan pinjaman Lassa Jim) adalah yang terbaik dalam meminjamkan uang. Saya tahu ada banyak perusahaan pinjaman palsu online tapi percayalah, LASSA JIM LOAN COMPANY dan persyaratan manajemennya dapat dipercaya.

  Anda dapat menghubungi perusahaan Pinjaman LASSA JIM melalui kontak ini:
  Email: Lassajimloancompany@gmail.com
  Nomor WhatsApp: +13019691955.

  Sekali lagi saya adalah Bu Nurul Fajar

  ReplyDelete
 20. Hello my name is Cynthia Dafa, I live in Indonesia, I want to use this medium to thank Almighty Alleh for my life and use me to fulfill the company of faithful mothers (Christabel Missan Loan Investment Company) to change my life rather than poor to rich, I have a financial problem and it is very bad and difficult but thank you for the faithful honest mother company, MRS. CHRISTABEL MISSAN LOAN INVESTMENT COMPANY who helped me with a 300 billion loan and now I have a loan transfer to my bank account and I only make payments for moving my loans without adding to my pain and now my family and I are working well and now my business is good okay thanks to mother who is honest to Christabel Missan.

  If you know that you need a loan immediately, I will recommend you to Puan Christabel Missan at Email :: christabelloancompany@gmail.com
  Instagram ': christabelmissan
  For further information, you can still contact me, my friend, who introduced me to the honest mother loan company lianmeylady@gmail.com

  Please please if you want you can still contact me cynthiadafaq@gmail.com
  And you can also contact the honest mother WhatsApp number +15614916019...

  ReplyDelete
 21. Hello my name is Cynthia Dafa, I live in Indonesia, I want to use this medium to thank Almighty Alleh for my life and use me to fulfill the company of faithful mothers (Christabel Missan Loan Investment Company) to change my life rather than poor to rich, I have a financial problem and it is very bad and difficult but thank you for the faithful honest mother company, MRS. CHRISTABEL MISSAN LOAN INVESTMENT COMPANY who helped me with a 300 billion loan and now I have a loan transfer to my bank account and I only make payments for moving my loans without adding to my pain and now my family and I are working well and now my business is good okay thanks to mother who is honest to Christabel Missan.

  If you know that you need a loan immediately, I will recommend you to Puan Christabel Missan at Email :: christabelloancompany@gmail.com
  Instagram ': christabelmissan
  For further information, you can still contact me, my friend, who introduced me to the honest mother loan company lianmeylady@gmail.com

  Please please if you want you can still contact me cynthiadafaq@gmail.com
  And you can also contact the honest mother WhatsApp number +15614916019...

  ReplyDelete
 22. Halo nama saya Cynthia Dafa, saya tinggal di Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk berterima kasih kepada Yang Mahakuasa Alleh atas hidup saya dan menggunakan saya untuk memenuhi perusahaan ibu yang setia (Perusahaan Investasi Pinjaman Christabel Missan) untuk mengubah hidup saya daripada miskin menjadi kaya, saya memiliki masalah keuangan dan itu sangat buruk dan sulit tetapi terima kasih untuk perusahaan ibu yang jujur ​​dan setia, MRS. CHRISTABEL MISSAN PINJAMAN INVESTASI PERUSAHAAN yang membantu saya dengan pinjaman 300 miliar dan sekarang saya memiliki transfer pinjaman ke rekening bank saya dan saya hanya melakukan pembayaran untuk memindahkan pinjaman saya tanpa menambah rasa sakit saya dan sekarang keluarga saya dan saya bekerja dengan baik dan sekarang Bisnisnya baik-baik saja terima kasih kepada ibu yang jujur ​​kepada Christabel Missan.

  Jika Anda tahu bahwa Anda membutuhkan pinjaman segera, saya akan merekomendasikan Anda ke Puan Christabel Missan di Email :: christabelloancompany@gmail.com
  Instagram ': christabelmissan
  Untuk informasi lebih lanjut, Anda masih dapat menghubungi saya, teman saya, yang memperkenalkan saya kepada perusahaan pinjaman ibu yang jujur ​​lianmeylady@gmail.com

  Tolong tolong jika mau, Anda masih bisa menghubungi saya cynthiadafaq@gmail.com
  Dan Anda juga dapat menghubungi nomor WhatsApp ibu yang jujur ​​+15614916019

  ReplyDelete
 23. Halo nama saya Cynthia Dafa, saya tinggal di Indonesia, saya ingin menggunakan media ini untuk berterima kasih kepada Yang Mahakuasa Alleh atas hidup saya dan menggunakan saya untuk memenuhi perusahaan ibu yang setia (Perusahaan Investasi Pinjaman Christabel Missan) untuk mengubah hidup saya daripada miskin menjadi kaya, saya memiliki masalah keuangan dan itu sangat buruk dan sulit tetapi terima kasih untuk perusahaan ibu yang jujur ​​dan setia, MRS. CHRISTABEL MISSAN PINJAMAN INVESTASI PERUSAHAAN yang membantu saya dengan pinjaman 300 miliar dan sekarang saya memiliki transfer pinjaman ke rekening bank saya dan saya hanya melakukan pembayaran untuk memindahkan pinjaman saya tanpa menambah rasa sakit saya dan sekarang keluarga saya dan saya bekerja dengan baik dan sekarang Bisnisnya baik-baik saja terima kasih kepada ibu yang jujur ​​kepada Christabel Missan.

  Jika Anda tahu bahwa Anda membutuhkan pinjaman segera, saya akan merekomendasikan Anda ke Puan Christabel Missan di Email :: christabelloancompany@gmail.com
  Instagram ': christabelmissan
  Untuk informasi lebih lanjut, Anda masih dapat menghubungi saya, teman saya, yang memperkenalkan saya kepada perusahaan pinjaman ibu yang jujur ​​lianmeylady@gmail.com

  Tolong tolong jika mau, Anda masih bisa menghubungi saya cynthiadafaq@gmail.com
  Dan Anda juga dapat menghubungi nomor WhatsApp ibu yang jujur ​​+15614916019

  ReplyDelete
 24. Hai semuanya, Nama saya Angga Annisa dan saya berbicara sebagai orang yang paling bahagia di seluruh dunia hari ini sebelum sekarang saya secara finansial dipukul tanpa harapan akan bantuan apa pun, tetapi ceritanya akan segera berubah ketika saya bertemu dengan Ibu. Saya sangat senang untuk mengatakan keluarga saya kembali untuk selamanya karena saya membutuhkan pinjaman sebesar Rp.700juta untuk memulai hidup saya di sekitar karena profesi saya karena saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak dan seluruh dunia tampak seperti itu tergantung pada saya sampai Tuhan mengirim saya kepada sebuah perusahaan yang mengubah hidup saya dan keluarga saya, perusahaan yang takut akan Tuhan, ISKANDAR LENDERS, mereka adalah Juruselamat Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan keluarga saya dan pada awalnya saya pikir itu tidak akan mungkin sampai saya mendapat pinjaman sebesar Rp.700 juta dan saya akan menyarankan siapa pun yang benar-benar membutuhkan pinjaman untuk menghubungi Bunda Iskandar melalui email. [iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com] karena ini adalah pemberi pinjaman yang paling memahami dan baik

  Contact Details:

  e_mail Address:iskandalestari.kreditpersatuan@gmail.com>>>>
  WhatsApp:::+6282274045059
  Company::Iskandar Lenders"""""
  Loan Amount:::Rp.700juta
  Name:::::Angga Annisa
  Country::::Indonesia
  Occupation:Trader
  Year:April,2020

  Jumlah minimum>>>>>>Rp.100 juta
  Jumlah maksimum>>>>>Rp.100 miliar

  ReplyDelete

 25. FINANCIAL PLANNING LOAN COMPANY
  DO YOU NEED A FINANCIAL HELP? ARE YOU IN ANY FINANCIAL CRISIS OR DO YOU NEED FUNDS TO START UP YOUR OWN BUSINESS? DO YOU NEED FUNDS TO SETTLE YOUR DEBT OR PAY OFF YOUR BILLS OR START A GOOD BUSINESS? DO YOU HAVE A LOW CREDIT SCORE AND YOU ARE FINDING IT HARD TO OBTAIN CAPITAL SERVICES FROM LOCAL BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTES? HERE IS YOUR CHANCE TO OBTAIN FINANCIAL SERVICES FROM OUR COMPANY. WE OFFER THE FOLLOWING FINANCE TO INDIVIDUALS- *COMMERCIAL FINANCE *PERSONAL FINANCE *BUSINESS FINANCE *CONSTRUCTION FINANCE *BUSINESS FINANCE AND MANY MORE: FOR MORE DETAILS.CONTACT ME VIA. EMAIL Email us: indiabullsfinance366@gmail.com All Cash seeker should contact us Whats App +91-9599047193

  ReplyDelete
 26. Do you need an urgent loan for business or to pay bills at 3% interest rate? We offer Personal Loan, Real Estate Loan, Business Loan and others to prospective individuals, companies, cooperate bodies as well as organizations. No matter your credits score ranging from $5000 dollars to $20,000,000.00 duration period of 1 to 30 years Please allow up to 12 hours after applying for a loan to be contacted Any interested person should contact us with the below information. Email Us: financialstandardgroup@gmail.com
  Tell: :+1 518-856-3717 (Call/Whats app)
  First Name:__________ Last Name:_________ Age:__________ Gender:__________ Address:____________ Country:_________ MARITAL STATUS:__________ OCCUPATION:__________ MONTHLY INCOME:__________ Mobil Number:__________ LOAN AMOUNT NEEDED:__________ Loan Amount Needed:__________ Loan Duration:__________ Purpose Of Loan:__________ Email Us: financialstandardgroup@gmail.com
  Tell: :+1 518-856-3717 (Call/Whats app)

  ReplyDelete