Monday 26 March 2012

MODUL LATIHAN TAJUK FOKUS SPM 2012 (TEMA 7)

Kawe bekalkan modul latihan Tema 7 untuk demo jawab dan kembangkan lagi keupayaan sebenar demo dalam menguasai tajuk-tajuk penting berkaitan.


MODUL LATIHAN TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT)


TAJUK : PENGERTIAN DAN CIRI TAMADUN AWAL

SOALAN STRUKTUR


(a)               Apakah pengertian tamadun menurut pandangan sarjana berikut.

(i)   Sarjana Barat
(ii)  Sarjana Islam
[2 markah]


(b)               Berikan dua tamadun awal yang terbina di lembah sungai.
[2 markah]


(c)                Nyatakan dua ciri tamadun awal.
[2 markah]


(d)               Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat dalam tamadun awal memilih lembah sungai sebagai pusat petempatan mereka ?
[2 markah]


(e)                Berdasarkan pengetahuan anda, sumbangan petempatan kekal terhadap pembinaan tamadun awal manusia ?
[2 markah]SOALAN ESEI


(a)               Terangkan proses pembinaan tamadun awal manusia.
[4 markah]
(b)               Huraikan ciri tamadun awal manusia.
[10 markah]

(c)                Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun awal kepada kehidupan manusia pada hari ini ?
[6 markah]

TAJUK : PENINGKATAN TAMADUN (SISTEM PEMERINTAHAN)

SOALAN STRUKTUR


(a)               Apakah bentuk pemerintahan yang dijalankan di Yunani sebelum wujudnya sistem pemerintahan demokrasi ?
[2 markah]


(b)               Nyatakan dua ciri demokrasi di Yunani.
[2 markah]


(c)                Bagaimanakah sistem pemerintahan bercorak republik diamalkan di Rom ?
[2 markah]


(d)               Beradasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ciri sistem pemerintahan beraja dalam tamadun India ?
[2 markah]


(e)                Pada pendapat anda, mengapakah sesebuah negara perlu mempunyai sistem pemerintahan yang teratur ?
[2 markah]


SOALAN ESEI


(a)               Terangkan sejarah sistem pemerintahan yang diamalkan di Yunani sehingga membawa kepada kemunculan sistem demokrasi.
[8 markah]


(b)               Dewan Perhimpunan memainkan peranan penting dalam amalan demokrasi di Yunani.                             Jelaskan ciri dewan tersebut.
[6 markah]


(c)                Pada pendapat anda, apakah kelebihan amalan  sistem pemerintahan bercorak demokrasi ?
[6 markah]TAJUK : PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN)

SOALAN STRUKTUR

(a)               Apakah satu jenis undang-undang Rom.
[1 markah]


(b)               Nyatakan dua prinsip yang menjadi pegangan dalam menguatkuasakan undang-undang di Rom.
[2 markah]


(c)                Bagaimanakah undang-undang yang berasaskan agama Hindu dilaksanakan dalam tamadun India ?
[2 markah]


(d)               Apakah ciri undang-undang berteraskan falsafah legalisme yang dilaksanakan pada zaman Dinasti Han di China.
[2 markah]


(e)                Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang sangat penting dalam sesebuah negara ?
[3 markah]

SOALAN ESEI

(a)               Jelaskan tentang undang-undang bertulis dalam tamadun Rom.
[6 markah]

(b)               Undang-undang yang dilaksanakan dalam tamadun China berteraskan dua prinsip iaitu berasaskan falsafah legalisme dan ajaran Confucius.                                                                        Terangkan kedua-dua undang-undang tersebut.
[8 markah]

(c)                Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang dikuatkuasakan dalam sesebuah negara ?
[6 markah]


TAJUK : PENINGKATAN TAMADUN (PERLUASAN KUASA)

SOALAN STRUKTUR

(a)               Apakah peranan Alexander The Great untuk meluaskan empayar yunani.
[2 markah]

(b)               Nyatakan kejayaan yang dicapai oleh Maharaja Augustus Caesar dalam mengukuhkan empayar Rom.
[2 markah]

(c)                Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah Asoka berjaya mengukuhkan empayar Maurya ?
[2 markah]

(d)               Nyatakan langkah yang dilakukan oleh Shih Huang Ti mengukuhkan empayar Dinasti Chin.
[2 markah]

(e)                Pada pendapat anda, apakah matlamat seseorang pemerintah menjalankan dasar perluasan pengaruh ?
[2 markah]


TAJUK : PENINGKATAN EKONOMI

SOALAN STRUKTUR

(a)               Apakah punca yang menyebabkan semua negara kota di Yunani memberikan tumpuan terhadap kegiatan perdagangan ?
[2 markah]

(b)               Nyatakan faktor yang mendorong kepesatan bidang perdagangan dalam tamadun India pada abad ke-3 Sebelum Masihi.
[2 markah]

(c)                Berikan dua kemajuan dalam bidang pertanian yang dicapai oleh masyarakat dalam tamadun China.
[2 markah]

(d)               Mengapakah aktiviti perdagangan mengalami peningkatan yang pesat pada zaman Dinasti Han di China ?
[2 markah]

(e)                Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan kegiatan perdagangan antarabangsa kepada negara kita ?
[2 markah]


TAJUK : PENINGKATAN PENDIDIKAN

SOALAN STRUKTUR

(a)               Apakah yang anda faham tentang falsafah pendidikan Athens di Yunani ?
[2 markah]

(b)               Berikan dua kesan yang berlaku di Rom hasil daripada pendidikannya yang menekankan ilmu praktikal.
[2 markah]

(c)                Nyatakan ciri pendidikan agama dalam tamadun India pada Zaman Vedik.
[2 markah]

(d)               Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam tamadun China pada peringkat pendidikan berikut :
(i)   Peringkat rendah
(ii)  Peringkat menengah
[2 markah]

(e)                Berdasarkan pengetahuan anda, apakah matlamat pendidikan dalam sesebuah tamadun ?
[2 markah]


SOALAN ESEI

(a)               Jelaskan tentang falsafah pendidikan Athens dan falsafah pendidikan Sparta dalam tamadun Yunani.
[6 markah]

(b)               Pendidikan dalam tamadun China bertujuan untuk lulus peperiksaan awam.                                               Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam tersebut.
[8 markah]

(c)                Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah matlamat pendidikan agama dilaksanakan dalam tamadun India pada Zaman Vedik ?
[6 markah]

TAJUK : KERAJAAN AGRARIA

SOALAN STRUKTUR

(a)               Apakah ciri kerajaan agraria ?
[2 markah]

(b)               Berikan dua buah kerajaan agraria yang terdapat di Asia Tenggara.
[2 markah]

(c)                Nyatakan dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat agraria.
[2 markah]

(d)               Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faktor yang membantu kemajuan bidang pertanian kerajaan agraria?
[2 markah]

(e)                Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan agraria di Asia Tenggara muncul di kawasan lembah sungai ?
[2 markah]

TAJUK : KERAJAAN AGRARIA

SOALAN ESEI

(a)               Nyatakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria di Asia Tenggara.
[6 markah]

(b)               Berdasarkan pengetahuan anda, terangkan faktor yang membantu perkembangan bidang pertanian kerajaan Angkor.
[8 markah]

(c)                Pada pendapat anda, mengapakah tasik Tonle Sap memberikan sumbangan yang besar kepada kerajaan Angkor ?
[6 markah]


TAJUK : KERAJAAN MARITIM

SOALAN STRUKTUR

(a)               Apakah yang anda faham tentang kerajaan agraria di Asia Tenggara ?
[2 markah]

(b)               Nyatakan fungsi pelabuhan kerajaan maritim yang berikut :
(i)   Pelabuhan kerajaan
(ii)  Pelabuhan entreport
[2 markah]

(c)                Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Srivijaya muncul sebagai sebuah kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara pada abad ke-13 Masihi ?
[2 markah]

(d)               Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan Kedah Tua boleh berperanan sebagai pelabuhan entreport di Semenanjung Tanah Melayu ?
[2 markah]

(e)                Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada zaman kerajaan awal berjaya menguasai perdagangan maritim ?
[2 markah]

SOALAN ESEI

(a)               Jelaskan perkembangan yang berlaku terhadap petempatan awal di pesisiran pantai Asia Tenggara hingga menjadi pelabuhan enterport.
[6 markah]

(b)               Merujuk kepada kerajaan Angkor atau Srivijaya, terangkan faktor yang membantu kerajaan tersebut menguasai perdagangan maritim di Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal.
[8 markah]

(c)                Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan maritim sangat bergantung kepada kerajaan agraria ?
[6 markah]


TAJUK : PENGARUH HINDU DAN BUDDHA TERHADAP SISTEM   
             PEMERINTAHAN DI ASIA TENGGARA

SOALAN ESEI

(a)               Beradasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha tersebar di Asia Tenggara ?
[6 markah]

(b)               Terangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara.
[8 markah]

(c)                Pada pendapat anda, mengapakah sistem pemerintahan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat ?
[6 markah]


TAJUK : PENGARUH HINDU DAN BUDDHA TERHADAP SENI BINA           
             DI ASIA TENGGARA

SOALAN ESEI

(a)               Binaan Angkor Wat banyak dipengaruhi oleh agama Hindu.                                                                                     Nyatakan ciri binaan Angkor Wat.
[6 markah]

(b)               Jelaskan pengaruh agama Buddha yang terdapat pada binaan candi Borobudur.
[8 markah]

(c)                Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah kerajaan awal di Asia Tenggara membina monumen ?
[6 markah]

TAJUK : PENGARUH HINDU DAN BUDDHA TERHADAP BAHASA DAN
             KESUSASTERAAN DI ASIA TENGGARA

SOALAN STRUKTUR

(a)               Apakah kegunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara ?
[2 markah]

(b)               Berikan dua perkataan Melayu yang diubahsuaikan daripada bahasa Sanskrit.
[2 markah]

(c)                Nyatakan pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat dalam kesusasteraan di Asia Tenggara.
[3 markah]

(d)               Pada pendapat anda, mengapakah karya kesusasteraan penting dalam sesebuah masyarakat ?
[3 markah]


Kalu demo jawab semua soalan dalam modul yang kawe bagi ni, kawe rasa demo telah menguasai semua tajuk fokus dalam Tema 7.
Jangan bimbang.... Abezek sudah tau....
Lepas ni kawe akan bagi le skema jawapannya. Sentiasalah bersama Abezek. Wassalam

Tuesday 13 March 2012

Assalamualaikum w.b.t & Salam sejahtera
Dengan nama Allah. Dialah ar-Rahman dan Dialah ar-Rahim.

Bertemu buat kali pertama dalam tahun 2012.

TAJUK FOKUS
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2012

Kawe kongsi dulu dengan demo Tajuk Fokus 2012.
Mula-mula tu,mari kita pakat tengok analisis soalan peperiksaan Sejarah 2 SPM 2004 – 2011 sebagai panduan untuk pembelajaran Sejarah berfokuskan peperiksaan.

TINGKATAN EMPAT

TEMA
BAB
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

7
1


ESE

ESE

STR
STR

2
STR
STR


STRFOKUS
3STR

ESE


8
4


STR

ESE

ESE


5
STR
STR

STR
FOKUS
6
ESE
ESEESE

ESE

7


ESE
ESE
STR

STR

FOKUS
8

STR

STR

9
9ESE

STR
ESE

FOKUS
10
ESE
STR
STR

ESE


S&E
TINGKATAN LIMA

TEMA
BAB
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10
1
S & E
ESE

STR

STR

ESE

2

STR


ESE

ESE

FOKUS11
3ESE

STR
STR


4


ESE

STR
ESE

ESE

5


STR


ESE


FOKUS
6

ESE

STR
FOKUS
7
ESE

ESE
ESE


ESE
STR

8
STRESE

STR

FOKUS
12
9

ESE
ESE

FOKUS
9
ESE

STR
ESE
STR
ESE
ESE
ESE
TAJUK-TAJUK FOKUS
SEJARAH KERTAS  2  SPM 2012


TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal

·         Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam
·         Tamadun awal yang terbina di lembah sungai
·         Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal
·         Ciri tamadun awal
·         Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun


BAB 2

**Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan)

·         Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens, Yunani
·         Ciri pemerintahan demokrasi di Athens
·         Ciri pemerintahan republik di Rom
·         Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India
·         Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China


Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan)

·         Pembentukan undang-undang Yunani
·         Jenis dan ciri undang-undang Rom
·         Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India
·         Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China
·         Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara


Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa)

·         Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great
·         Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar
·         Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka
·         Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti


**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)

·         Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan
·         Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India
·         Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China
·         Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi


**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)

·         Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani
·         Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal
·         Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India
·         Pendidikan awam dalam tamadun China


BAB 3

Kerajaan Agraria dan Maritim

·         Ciri kerajaan agraria
·         Faktor  kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian
·         Ciri kerajaan maritim
·         Faktor  kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua
·         Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung


**Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

·         Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara


TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 2 SOALAN

BAB 4

Penyebaran Islam di Makkah

·         Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah
·         Rasional Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan dakwah secara rahsia
·         Tokoh awal yang memeluk Islam
·         Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
·         Langkah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi cabaran


BAB 5

Hijrah

·         Pengertian Hijrah
·         Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah
·         Peristiwa yang membawa kepada Hijrah
·         Kepentingan Hijrah kepada umat Islam
·         Nilai daripada peristiwa Hijrah


**Piagam Madinah

·         Maksud Piagam Madinah
·         Kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial
·         Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah
·         Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara
·         Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk


**Penyebaran Islam Semasa di Madinah

·         Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam
·         Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam
·         Tujuan peperangan dalam Islam
·         Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang
·         Keburukan peperangan
·         Langkah mengelakkan peperangan


BAB 7

**Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

·         Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China
·         Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara


**Penyebaran Islam di Asia Tenggara

·         Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam
·         Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam
·         Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan mubaligh menyebarkan Islam


TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN


BAB 9

**Zaman Gelap di Eropah

·         Maksud Zaman Gelap
·         Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap
·         Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap
·         Keadaan sosial pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap


Gerakan Reformation

·         Maksud reformation
·         Faktor berlakunya gerakan reformation
·         Perkembangan gerakan reformation di Eropah
·         Kesan gerakan reformation


**Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan)

·         Gerakan Luddite
·         Langkah menghalang gerakan pekerja
·         Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja
·         Usaha membela nasib golongan pekerja


BAB 10

**Pembandaran di Tanah Melayu

·         Maksud pembandaran
·         Faktor kemunculan bandar baru
·         Fungsi bandar baru
·         Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan
·         Langkah mewujudkan pembandaran seimbang


Pendidikan vernakular di Tanah Melayu

·         Ciri pendidikan vernakular
·         Perkembangan sekolah Melayu
·         Perkembangan sekolah Cina dan Tamil
·         Perkembangan sekolah Inggeris
·         Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan


TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

**Birokrasi Barat di Asia Tenggara

·         Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara
·         Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina
·         Kesan pelaksanaan sistem birokrasi


Nasionalisme di Asia Tenggara

·         Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
·         Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
·         Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
·         Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal
·         Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain


BAB 2

**Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an

·         Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an
·         Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu
·         Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu
·         Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an
·         Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini


**Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu

·         Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
·         Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
·         Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda
·         Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan
·         Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 3 SOALAN

BAB 3

Pembinaan Negara dan Bangsa

·         Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah
·         Maksud realpolitik
·         Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali
·         Kaedah pembinaan negara Islam Madinah
·         Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia


BAB 5

**Pakatan Murni

·         Maksud pakatan murni
·         Faktor yang mewujudkan pakatan murni
·         Langkah mewujudkan pakatan murni
·         Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni
·         Kejayaan pakatan murni
·         Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni


Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

·         Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid
·         Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
·         Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
·         Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
·         Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957


BAB 6

**Pembentukan Malaysia 1963

·         Faktor  dan cadangan pembentukan Malaysia
·         Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
·         Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold
·         Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
·         Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
·         Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia


BAB 8

**Perpaduan Kebangsaan

·         Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan
·         Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
·         Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Ciri Kebudayaan Kebangsaan
·         Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan
·         Kepentingan perpaduan


Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan

·         Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956
·         Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
·         Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
·         Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib
·         Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965
·         Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
·         Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988


Wawasan 2020

·         Konsep Wawasan 2020
·         Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020
·         Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020
·         Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
·         Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020
·         Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

Blok Dunia dan Perang Dingin

·         Maksud blok dunia
·         Faktor kemunculan blok dunia
·         Sebab berlakunya perang dingin
·         Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
·         Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
·         Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga


**Dasar Luar Malaysia

·         Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
·         Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
·         Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
·         Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
·         Faedah mengadakan hubungan luar


Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)

·         Matlamat penubuhan ASEAN
·         Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
·         Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
·         Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN


**Cabaran Masa Depan

·         Kepentingan ICT
·         Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
·         Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
·         Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat
  •   Langkah mewujudkan k-masyarakat


Nanti kawe tilik semula.... Pah tu kawe kecilkan lagi fokus tu. Jangan bimbang .... Abezek sudah tau ...  
Kawe akan bagi le modul latih tubi tu.
Nak sedekah harta ... kawe takdak. Moga-moga sumbangan ni  mendapat keredhaan Allah s.w.t.