Tuesday 27 September 2011

SKEMA PEMARKAHAN TAJUK PANAS SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011

TAJUK PANAS
SEJARAH KERTAS 2 SPM 2011


TAJUK 1  : PENINGKATAN EKONOMI & PENDIDIKAN MANUSIA

SOALAN ESEI

Huraikan faktor yang menyebabkan tamadun India mencapai perkembangan yang pesat dalam bidang perdagangan.

 • Mengadakan hubungan perdagangan dengan luar.
 • Contohnya hubungan dengan Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah dan Asia Tenggara.
 • Kemunculan banyak pusat perdagangan.
 • Contohnya Anga, Kalinga dan Karusa.
 • Mempunyai bekalan barang dagangan yang banyak.
 • Contohnya senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara.
 • Terdapat pelabuhan yang menghubungkan India dengan negara luar.
 • Contohnya Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul, Kalyan dan Cambay.
 • Terdapat persatuan perdagangan dan perusahaan (stresthin).
 • Contohnya persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit dan sebagainya. Persatuan tersebut mengawal harga, kualiti dan gaji pekerja.
 • Terdapat undang-undang yang menggalakkan perdagangan. 
 • Contohnya undang-undang mengawal persatuan. Pelaksanaan undang-undang itu diawasi oleh raja
 • Penggunaan mata wang.
 • Contohnya mata wang emas pada Zaman Gupta.
 • Kepesatan dalam bidang perusahaan.
 • Contohnya perusahaan tekstil, kain kapas dan sutera, serta perusahaan berasaskan emas, mutiara dan batu permata.
 • Pelaksanaan sistem cukai.
 • Contohnya cukai hasil pertanian dan buah-buahan.


Jelaskan perbezaan antara Falsafah Pendidikan Athens dengan Falsafah Pendidikan Sparta dalam tamadun Yunani.

Falsafah Pendidikan Athens

·         Bertujuan melahirkan manusia yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.
·         Bertujuan melahirkan manusia yang cemerlang.
·         Bertujuan melahirkan manusia yang dapat memberi sumbangan kepada negara.
·         Bertujuan melahirkan manusia yang mahir dalam pelbagai aspek.
·         Pendidikan Athens menekankan kemahiran dalam semua aspek seperti sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato,membaca, menghafal dan menulis.

Falsafah Pendidikan Sparta

·         Bertujuan melahirkan tentera yang gagah dan berani.
·         Bertujuan melahirkan rakyat yang setia kepada negara kotanya.
·         Bertujuan melahirkan tentera yang mahir menggunakan senjata.
·         Pendidikan Sparta mementingkan latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata.


Jelaskan sistem pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan agama Buddha pada Zaman Vedik di India.

Pendidikan berteraskan agama Hindu

·         Didominasikan oleh kaum lelaki sahaja.
·         Wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan.
·         Mempelajari kitab Veda.
·         Menggunakan bahasa Sanskrit
·         Menggunakan kaedah hafalan
 • Pendidikan dijalankan di rumah dan istana
 • Disampaikan oleh Brahmin

Pendidikan berteraskan agama Buddha

 • Bermula selepas tahun 100 S.M.
 • Bertujuan menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • Mempelajari hukum agama
 • Mengamalkan nilai-nilai murni dalam agama
 • Menyediakan pendidikan peringkat tinggi
 • Pendidikan tinggi Buddha diberikan di Kolej Brahman
 • Pendidikan tinggi bertujuan melahirkan Brahmin yang berilmu pengetahuan
 • Universiti Nalanda ditubuhkan untuk Brahmin melanjutkan pelajaran
 • Untuk menjadi Brahmin, seseorang harus menghafal buku agama, ritual, mantera dan lagu agama
 • Brahmin juga dikehendaki menghafal karya sains dan falsafah
 • Universiti Nalanda juga memberikan pendidikan duniawi.
 • Penuntut mempelajari ilmu sains.
 • Pendidikan duniawi bertujuan mengatasi buta huruf.
 • Pendidikan juga bertujuan untuk membolehkan seseorang menjawat jawatan dalam pentadbiran


SOALAN STRUKTUR

Apakah punca yang menyebabkan negara kota di Yunani memberikan tumpuan kepada bidang perdagangan ?

·         Keadaan muka bumi Yunani bergunung-ganang

 • Muka buminya tidak sesuai untuk pertanian
 • Tanahnya tidak subur untuk pertanian
 • Kekurangan bekalan makanan
 • Bertujuan untuk mendapatkan makanan dari luar
 • Wujudnya peningkatan perdagangan dengan negara luar
 • Orang Yunani berjaya menguasai jalan laut.
 • Athens menjadi pusat pengumpulan barangan dari Timur


Nyatakan kemajuan dalam bidang pertanian yang dicapai oleh masyarakat Dinasti Shang di China.

 • Penggunaan tenggala.
 • Penggunaan batas
 • Penggunaan penggunaan kolar kuda.
 • Penciptaan alat pertanian.
 • Pengenalan penanaman secara bergilir.
 • Pengenalan sistem teres untuk pertanian
 • Pembinaan terusan untuk pengairan dan pengawalan banjir.


Sebutkan dua kesan yang berlaku di Rom hasil daripada penekanannya terhadap ilmu yang praktikal.

·         Banyak infrastruktur dan kemudahan awam dibina.
·         Masyarakat menikmati hidup yang sejahtera.
·         Pendidikan Rom menimba ilmu daripada tamadun Yunani
·         Pusat pendidikan bertambah
·         Ilmu pengetahuan berkembang
·         Banyak jurutera dihasilkan
·         Ramai ahli falsafah dilahirkan
·         Ramai sejarawan menulis tentang sejarah Rom.


Berikan dua aspek kemahiran yang ditekankan melalui pendidikan rendah dan menengah dalam tamadun China.

Pendidikan peringkat rendah

·         Mengenal tulisan ideogram
·         Menghafal tulisan ideogram
·         Mmenghafal buah buku suci.

Pendidikan peringkat menengah

·         Menulis karangan
·         Mempelajari sastera


TAJUK  2 : KERAJAAN BANI UMAIYAH DAN ABBASIYAH

SOALAN STRUKTUR

Apakah sebab pusat pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah dipindahkan dari Damsyik, Syria ke Cordova, Sepanyol ?

 • Kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik telah runtuh
 • Gerakan Abbasiyah menggulingkan kerajaan Bani Umaiyah
 • Gerakan Bani Abbasiyah menghapuskan keturunan Bani Umaiyah
 • Hampir semua kerabat Bani Umaiyah dibunuh.
 • Abdul Rahman melarikan diri ke Sepanyol
·         Beliau mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Cordova

Nyatakan faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik.

 • Gerakan Bani Abbasiyah
 • Perasaan tidak puas hati golongan mawali.
 • Golongan mawali (orang Islam bukan berketurunan Arab) didiskriminasikan.
 • Mereka tidak mendapat jawatan.
 • Mereka dikenakan cukai yang lebih tinggi.
 • Kelemahan pemimpin.
 • Khalifah telah mengabaikan tanggungjawabnya.
 • Khalifah mengabaikan ajaran Islam.
 • Masyarakat tidak puas hati terhadap cara pemilihan khalifah.
 • Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan ditentang orang Islam.
 • Penentangan golongan syiah dan khawarij.


Berikan dua pembaharuan yang diperkenalkan oleh pemerintah kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran.

·         Memperkenalkan Sistem Khalifah.
·         Mengamalkan cara perlantikan khalifah melalui warisan.
·         Memperkenalkan Sistem Wazarah.
·         Melantik Wazir mengetuai sistem pentadbiran pusat.
·         Melantik Gabenor mengetuai pentadbiran wilayah.
·         Memperkenalkan Sistem Urus Setia.
·         Melantik pegawai untuk menguruskan pentadbiran.
·         Membahagikan pentadbioran kepada lima bahagian iaitu bahagian surat menyurat, bahagian cukai, bahagian ketenteraan, bahagian polis dan bahagian kehakiman.
·         Memperkenalkan Sistem Hijabah.
·         Menugaskan pegawai memeriksa orang yang mahu menemui khalifah.
·         Menugaskan pegawai mengawal keselamatan khalifah.
·         Menubuhkan empat jabatan – Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan  Urusan Am, dan Jabatan Urusan Cop Mohor Pemerintah
·         Memperkemaskan sistem ketenteraan.
·         Menubuhkan Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan).
·         Menubuhkan angkatan tentera darat dan tentera laut.

Sebutkan dua kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang ekonomi.

 • Menubuhkan Baitulmal.
Mengurus  pendapatan dan perbelanjaan negara.
 • Menguruskan sumber kewangan Islam daripada kharaj (cukai tanah), jizyah (cukai perlindungan), zakat, usyur (cukai sebanyak 1/10 d aripada hasil pertanian) dan ghanimah (harta rampasan melalui perang).
 • Menjadikan Cordova sebagai pusat perdagangan antarabangsa.
 • Mengembangkan perusahaan pembuatan barangan tembikar, perhiasan daripada emas dan perak, kulit dan senjata.
 • Membina sistem saliran memajukan tanah pertanian.
 • Menjalankan penyelidikan benih berkualiti


SOALAN ESEI

Jelaskan latar belakang pengasasan kerajaan Bani Umaiyah.

 • Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian.
 • Nama kerajaan mengambil sempena keturunan Bani Umaiyah.
 • Muawiyah menerima penyerahan kuasa daripada Hasan bin Ali.
 • Pemerintahan Bani Umaiyah tahap pertama berpusat di Damsyik
 • Pemimpinnya ini memakai gelaran Khalifah.
 • Pemerintahan tahap kedua diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil.
 • Pemerintahan tahap kedua berpusat di Cordova, Sepanyol.
 • Pemimpinnya memakai gelaran Amir.

Terangkan pembaharuan yang diperkenalkan oleh pemerintah kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang pentadbiran.

·         Memperkenalkan Sistem Khalifah.
·         Mengekalkan Khalifah sebagai ketua pemerintah.
·         Perlantikan khalifah adalah melalui warisan.
·         Memperkenalkan Sistem Wazarah. Wazir mengetuai sistem pentadbiran pusat. Gabenor mengetuai pentadbiran wilayah.
·         Memperkenalkan Sistem Urus Setia.
·         Pegawai dilantik untuk menguruskan pentadbiran. Urusan pentadbiran dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu bahagian surat menyurat, bahagian cukai, bahagian ketenteraan, bahagian polis dan bahagian kehakiman.
·         Memperkenalkan Sistem Hijabah.
·         Seorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah.Pegawai akan mengawal keselamatan khalifah.
·         Menubuhkan jabatan kerajaan.
·         Menubuhkan empat jabatan – Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am, dan Jabatan Urusan Cop Mohor Pemerintah
·         Memperkemaskan sistem ketenteraan.
·         Menubuhkan Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan).
·         Menubuhkan angkatan tentera darat dan tentera laut.


Terangkan peranan kota Baghadad dalam bidang keilmuanpada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah ?

·         Menjadi pusat penulisan ilmiah.

·         Penulisan dijalankan mengikut tiga tahap. Tahap pertama – mencatat idea.Tahap kedua – mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadisTahap ketiga – mengarang dan mengatur ke dalam bab tertentu.

 • Menjadi pusat penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab.
 • Penterjemah bekerja secara berkumpulan dan diawasi seorang penyelaras.Penterjemahan dibuat daripada bahasa Sanskrit, Suriani dan Yunani.
 • Karya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
 • Menjadi pusat pengubahsuaian terhadap karya terjemahan.
 • Sarjana Islam membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan.
 • Mereka menghurai dan membuat penambahbaikan.
 • Mereka memuatkan keterangan dan ulasan.
 • Menjadi pusat kegiatan ulama.
 • Ramai ulama terlibat dalam bidang penulisan.Ulama menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, tafsir, sejarah dan sebagainya
 • Antara ulama terkenal ialah Imam Malik, Ibn Ishaq, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.
 • Ulama membuat pemisahan antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis.
 • Memelihara warisan ilmu Eropah daripada lenyap.
 • Menyimpan hasil penulisan Eropah ketika Eropah dilanda Zaman Gelap.
 • Hasil kajian Islam telah sampai semula ke Eropah.TAJUK  3 : PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

SOALAN ESEI

Mengapakah masyarakat Melayu tradisional melibatkan diri dalam aktiviti perdagangan selepas kedatangan Islam.

 • Perdagangan di Laut Hindi dan Laut China Selatan dikuasai pedagang Islam.
 • Islam menyarankan perniagaan adalah sumber rezeki yang besar .
 • Mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w.
 • Menjadi saluran untuk menyebarkan Islam.
 • Melaka muncul sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara.
 • Kemudahan perdagangan disediakan di Melaka.

Terangkan faktor yang membantu kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan yang penting di Kepulauan Melayu.

 • Kedudukan yang strategik.
 • Pentadbiran yang licin dan teratur.
 • Mewujudkan jawatan Laksamana dan Syahbandar .
 • Undang-Undang Laut Melaka sebagai panduan dalam perdagangan.
 • Sistem timbang dan sukat yang seragam.
·         Penggunaan mata wang menggantikan sistem barter.
·         Kemudahan di pelabuhan.
·         Pelaksanaan sistem cukai yang seragam.

Jelaskan pelaksanaan CukaiTtetap dan Cukai Diraja di Melaka.

Cukai Tetap

 • Dikenakan ke atas barangan yang diimport.
 • Jumlah cukai telah ditetapkan oleh pemerintah.
 • Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu – enam peratus..
 • Pedagang dari Jepun dan China – lima peratus.
 • Pedagang diwajibkan membayar cukai sebelum urusan perniagaan dilakukan.
 • Setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar .
 • Beras dan barang makanan dikecualikan daripada cukai.

Cukai Diraja

 • Dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka.
 • Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai tiga peratus.
·         Orang asing dari tempat lain dikenakan cukai enam peratus.SOALAN STRUKTUR

Apakah sebab orang Melayu mula melibatkan diri dalam perdagangan selepas kedatangan Islam.

 • Perdagangan di Laut Hindi dan Laut China Selatan dikuasai pedagang Islam.
 • Islam menyarankan perniagaan adalah sumber rezeki yang besar .
 • Mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w.
 • Menjadi saluran untuk menyebarkan Islam.
 • Melaka muncul sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara.
 • Kemudahan perdagangan disediakan di Melaka.

Nyatakan faktor yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting di Kepulauan Melayu.

 • Kedudukan yang strategik.
 • Pentadbiran yang licin dan teratur.
 • Mewujudkan jawatan Laksamana dan Syahbandar .
 • Undang-Undang Laut Melaka sebagai panduan dalam perdagangan.
 • Sistem timbang dan sukat yang seragam.
·         Penggunaan mata wang menggantikan sistem barter.
·         Kemudahan di pelabuhan.
·         Pelaksanaan sistem cukai yang seragam.

Sebutkan dua mata wang yang digunakan untuk urusan perdagangan di Melaka.

 • Wang timah Melaka.
 • Wang timah Johor.
 • Wang timah Kedah.
 • Wang emas Johor
 • Wang emas Kelantan

Nyatakan pengaruh Islam yang terdapat pada mata wang negeri Melayu.

 • Tertulis nama sultan yang mengeluarkan mata wang tersebut.
 • Terdapat tarikh Islam pada mata wang itu.
 • Ditulis dengan tulisan jawi / Arab
 • Tertulis gelaran Islam – Khalifatul Muslimin dan sebagainya

Bagaimanakah Cukai Tetap dan Cukai Diraja dilaksanakan di Melaka ?

Cukai Tetap

 • Dikenakan ke atas barangan yang diimport.
 • Jumlah cukai telah ditetapkan oleh pemerintah.
 • Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu – enam peratus..
 • Pedagang dari Jepun dan China – lima peratus.
 • Pedagang diwajibkan membayar cukai sebelum urusan perniagaan dilakukan.
 • Setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar .
 • Beras dan barang makanan dikecualikan daripada cukai.

Cukai Diraja

 • Dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka.
 • Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai tiga peratus.
·         Orang asing dari tempat lain dikenakan cukai enam peratus.TAJUK  4 : DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN

SOALAN  STRUKTUR

Apakah dasar pemilikan tanah yang diamalkan dalam masyarakat Melayu sebelum penjajahan British di negara ini.

·         Tanah di bawah bidang kuasa pembesar
·         Tanah yang mahu diusahakan mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu
·         Tanah menjadi sumber ekonomi pembesar Melayu
·         Tanah mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu
·         Tanah menjadi milik orang  yang mengerjakan tanah tersebut
·         Tanah boleh diwarisi oleh generasi terkemudian

Mengapakah penjajah British memperkenalkan geran tanah ?

 • Supaya sesuai dengan sistem pemilikan tanah di Barat.
 • Supaya sistem pemilikan tanah masyarakat Melayu mempunyai rekod.
 • Geran menjadi bukti pemilikan tanah.
 • Geran mengesahkan hak pemilikan tanah.
 • Geran tanah  memudahkan urusan berkaitan tanah.
 • Tanah bergeran boleh dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman.

Nyatakan kandungan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913.

 • Residen mempunyai kuasa mengisytiharkan kawasan Tanah Simpanan Melayu
 • Tanah Simpanan Melayu tidak boleh dijual kepada orang bukan Melayu.
 • Tanah Simpanan Melayu tidak boleh ditukar milik kepada orang asing
 • Tanah Simpanan Melayu tidak boleh di tanam dengan tanaman komersil


Apakah tujuan penjajah British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayun 1913 ?

 • Menjamin masa depan politik, ekonomi dan sosial orang Melayu
 • Mengelakkan tanah orang Melayu bertukar milik kepada orang asing
 • Memberi kuasa kepada Residen mengisytiharkan Tanah Simpanan Melayu
 • Menyekat daripada tanah orang Melayu dijual kepada orang bukan Melayu
 • Melindungi kepentingan ekonomi penjajah
 • Menyekat orang Melayu menanam tanaman komersil

Berikan dua kesan yang berlaku ke atas masyarakat Melayu akibat pengenalan undang-undang tanah.

 • Tanah dibahagikan mengikut kegunaan dan nilai komersilnya.
 • Cukai tanah bergantung kepada jenis tanah.
 • Tanah yang diusahakan tidak perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu.
 • Kegiatan mengutip hasil hutan perlu mendapat kebenaran Pejabat Tanah
 • Residen berhak menentukan jumlah kawasan konsesi kepada pemodal
 • Urusan berkaitan tanah dibayar dengan wang
 • Masyarakat tempatan terpaksa meminjam wang daripada orang tengah
 • Orang Melayu terpaksa menjual tanah untuk menjelaskan hutangSOALAN ESEI

Mengapakah penjajah British memperkenalkan peraturan tanah berasaskan peraturan tanah di Britain ?

 • Supaya sesuai dengan sistem pemilikan tanah di Barat.
 • Supaya sistem pemilikan tanah masyarakat Melayu mempunyai rekod.
 • Geran menjadi bukti pemilikan tanah.
 • Geran mengesahkan hak pemilikan tanah.
 • Geran tanah  memudahkan urusan berkaitan tanah.
 • Tanah bergeran boleh dijadikan cagaran untuk mendapatkan pinjaman.

Terangkan langkah yang dilaksanakan oleh penjajah British untuk menyekat orang Melayu melibatkan diri dalam penanaman getah.

 • Melarang penanaman getah dalam kawasan Tanah Simpanan Melayu.
 • Melarang penanaman getah di atas tanah padi.
·         Menaikkan premium permohonan tanah baru untuk penanaman getah.
 • Melarang pembukaan tanah baru untuk penanaman getah.
 • Menghadkan pengeluaran getah oleh pekebun kecil.
 • Menetapkan kuota lebih rendah kepada pekebun kecil.
 • Meminggirkan orang Melayu dalam skim perladangan.
·         Tidak menawarkan bantuan teknikal dan kewangan kepada pekebun kecil.

Nyatakan bukti yang menunjukkkan bahawa penjajah British mengabaikan orang Melayu dalam bidang ekonomi.

 • Mahu mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani.
 • Melarang orang Melayu melibatkan diri dalam perusahaan getah.
 • Menyekat orang Melayu menanam getah melalui Enakmen Tanah Padi 1917.
 • Memberikan kuota yang rendah kepada pekebun kecil melalui      Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa.
 • Melarang membuka tanah baru untuk penanaman getah.
 • Polisi British menggalakkan pelabur Eropah telah meminggirkan golongan pekebun kecil.
 • Insentif kewangan dan bantuan teknikal tidak ditawarkan kepada pekebun kecil.


TAJUK  5 : PENGENALAN BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA

SOALAN STRUKTUR

Sebutkan dua ciri birokrasi Barat di Asia Tenggara.

·         Penubuhan kerajaan pusat
·         Melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
·         Pentadbiran dijalankan melalui biro (jabatan)
·         Pegawai-pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro
·         Pengenalan undang-undang Barat


Nyatakan  sistem pentadbiran Union IndoChinoise yang dilaksanakan oleh Perancis di IndoChina.

·         Menubuhkan kerajaan pusat – Persekutuan IndoChina (Union Indochinoise)
·         Kerajaan tempatan diberi kuasa autonomi.
·         Kerajaan pusat tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan tempatan.
·         Kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga
·         Melantik Gabenor Jeneral mengetuai pentadbiran pusat.
·         Gabenor Jeneral bertanggungjawab kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris
·         Gabenor Jeneral dibantu Leftenan Gabenor,
·         Leftenan Gabenor menjadi pemerintah wilayah jajahan atau wilayah naungan.
·         Leftenan Gabenor dibantu oleh Residen Jeneral dan Residen Wilayah.
·         Perancis menubuhkan jabatan (biro).
·         Perancis melantik pegawai Barat mengetuai jabatan.
·         Perancis menguatkuasakan undang-undang Perancis.
·         Rang undang-undang IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis.


Mengapakah Sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh Sepanyol  ditentang oleh penduduk Filipina ?

·         Mengenakan cukai yang tinggi
·         Mengenakan kerahan tenaga kepada penduduk


Berikan dua kesan birokrasi Barat terhadap masyarakat di Asia Tenggara.

 • Penubuhan Kerajaan Pusat
·         Pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan
·         Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi.
·         Pembesar tradisional di peringkat pusat dihapuskan.
 • Terhapusnya institusi raja
 • Raja kehilangan kuasa
 • Fungsi raja sebagai penaung agama dihapuskan.
 • Pentadbiran dijalankan melalui biro (jabatan).
·         Beberapa jabatan ditubuhkan
·         Pegawai-pegawai Barat dilantik menjalankan pentadbiran.
·         Pembesar tempatan hilang kuasa.
 • Pengenalan sistem undang-undang Barat.
·         Rang undang-undang di tanah jajahan diluluskan di negara penjajah.
·         British memperkenalkan sistem kehakiman Barat.
·         Pengenalan sistem cukai.
 • Raja menerima penasihat Barat


SOALAN ESEI

Jelaskan sistem pemerintahan tradisional di negara Asia Tenggara sebelum penjajahan Barat.

·         Mengamalkan pemerintahan beraja.
·         Raja berkuasa mutlak.
·         Raja mengetuai pentadbiran, undang-undang dan urusan agama.
·         Raja dibantu oleh pembesar pusat dan pembesar tempatan.
·         Raja memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan.


Terangkan ciri birokrasi yang diperkenalkan oleh penjajah Barat di tanah jajahannya di Asia Tenggara.

 • Penjajah Barat menubuhkan kerajaan pusat.
 • Contohnya Union indochinoise, Negeri Selat, Negeri Melayu Bersekutu dll.
 • Tanah jajahan mempunyai pemerintahan pusat dan pemerintahan tempatan.
 • Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat
 • Gabenor Jeneral dibantu oleh Datuk Bandar dan Gabenor Kecil.
·         Penjajah menubuhkan jabatan (biro) untuk melicinkan pentadbiran.
·         Contohnya Jabatan Pelajaran, Jabatan Pertanian dan sebagainya.
·         Pegawai-pegawai Barat dilantik mengetuai jabatan.
·         Pembesar tempatan dihapuskan.
·         Penjajah melaksanakan undang-undang Barat di Filipina.
·         Undang-undang diluluskan di negara penjajah.
·         Contohnya peraturan cukai.


Nyatakan kesan birokrasi Barat terhadap masyarakat di Asia Tenggara.

 • Penubuhan Kerajaan Pusat
·         Pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan
·         Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral / Pesuruhjaya Tinggi.
·         Pembesar tradisional di peringkat pusat dihapuskan.
 • Terhapusnya institusi raja
 • Raja kehilangan kuasa
 • Fungsi raja sebagai penaung agama dihapuskan.
 • Pentadbiran dijalankan melalui biro (jabatan).
·         Beberapa jabatan ditubuhkan
·         Pegawai-pegawai Barat dilantik menjalankan pentadbiran.
·         Pembesar tempatan hilang kuasa.
 • Pengenalan sistem undang-undang Barat.
·         Rang undang-undang di tanah jajahan diluluskan di negara penjajah.
·         British memperkenalkan sistem kehakiman Barat.
·         Pengenalan sistem cukai.
 • Raja menerima penasihat BaratTAJUK  6 : LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA 1963

SOALAN  ESEI

Jelaskan faktor yang mendorong pembentukan Malaysia pada tahun 1963.

            Faktor Politik
 • Pengaruh komunis di Singapura
 • Parti Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Sosialis adalah gerakan berhaluan kiri.
 • Kebangkitan Barisan Sosialis melemahkan Parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew.
 • Kebangkitan Barisan Sosialis menggugat rancangan British untuk memberi kemerdekaan kepada Singapura.
 • Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.
 • Pengalaman Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh PKM dapat membantu Singapura menghadapi ancaman komunis.
 • Ancaman komunis di Sarawak
 • Clandestine Communist Organization (CCO) mahu menjadikan Sarawak sebagai negara komunis.
 • Untuk mempercepatkan kemerdekaan Sarawak, Sabah Singapura dan Brunei.
 • Proses dekolonisasi British terhadap negeri belum membangun.
 • Perhimpunan Agung PBB, mengusulkan agar tanah jajahan dimerdekakan.
 • Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara
 • Pembentukan Malaysia dapat menghalang pengaruh komunis di Singapura dan Borneo.
 • British mahu memastikan kepentingan politiknya terus terkawal.

      Faktor Ekonomi
 • Dapat mewujudkan pasaran yang luas.
 • Menggalakkan pelaburan.
 • Menggalakkan perkembangan industri pertanian.
 • Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi.
 • Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri.
 • Memajukan negeri-negeri yang belum membangun.
 • Mewujudkan kesepakatan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah dan Singapura untuk memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama.

      Faktor Sosial
·         Mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum .


Terangkan usaha yang dilakukan oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan pihak British untuk menarik sokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia.

 • Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah.
 • Menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia.
 • Mengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah.
 • Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).
 • Menerangkan tentang gagasan Malaysia, mengumpul pandangan penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.
 • Mengadakan mesyuarat JPPK.
 • Sebanyak empat kali –  di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura.
 • JPPK mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold.
 • Memorandum tersebut mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan baru.
 • Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold.
 • Meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
 • Mengemukakan cadangan perlembagaan Malaysia yang baru
 • Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
 • Memperincikan cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold.
 • Menerangkan penubuhan Malaysia kepada rakyat Sarawak dan Sabah..
 • JAK mengadakan mesyuarat membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah.
 • Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB.
 • Wakil PBB meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah


Nyatakan faedah yang diperoleh Sarawak dan Sabah dengan menyertai Persekutuan Malaysia.

 • Memperoleh kemerdekaan lebih cepat
 • Dapat membendung ancaman komunis
 • Dapat mewujudkan pasaran yang lebih luas
 • Meningkatkan pelaburan
 • Menggalakkan industri pertanian
 • Dapat memanfaatkan sumber yang ada
 • Menambahkan kecekapan pentadbiran
 • Dapat mewujudkan perpaduan
 • Dapat mengimbangkan jumlah kaum


SOALAN STRUKTUR

Apakah peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)

 • Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia.
 • Mengumpulkan pandangan penduduk tentang pembentukan Malaysia.
 • Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.
 • Mengadakan beberapa mesyuarat tentang pembentukan Malaysia.
 • Mengemukakan memorandum pembentukan Malaysia kepada Suruhanjaya Cobbold.
 • Mempertimbangkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia.
 • Mengemukakan cadangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia.

Nyatakan tanggungjawab Suruhanjaya Cobbold untuk menjayakan pembentukan Malaysia.

 • Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.
 • Menilai pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
 • Mengemukakan cadangan rakyat Sarawak dan Sabah kepada pihak British.
 • Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan.
 • Mengemukakan laporan memorandum kepada kerajaan British.
 • Mengemukakan cadangan perlembagaan baru bagi Malaysia.

Sebutkan tugas Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ke arah pembentukan Malaysia.

·         Menerangkan penubuhan Malaysia kepada rakyat Sarawak dan Sabah.

·         Memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold tentang Perlembagaan Malaysia.

·         Mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia.

·         Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah.


Mengapakah Perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa Bersatu (UNMM) dibentuk ?

 • Wakil PBB meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.
 • Mengesahkan pendirian rakyat Sarawak dan Sabah untuk menyertai Malaysia
 • Menyelesaikan ketegangan antara Malaysia dengan Filipina dan Indonesia

Berikan dua perkara yang dituntut  oleh penduduk Sabah melalui Perkara 20 dalam Akta Malaysia.

 • Ketua Negeri
 • Bahasa Kebangsaan
 • Kedudukan istimewa penduduk asal
 • Hal ehwal imigresen
 • Kerakyatan
 • Peruntukan kewangan
 • PelajaranTAJUK  7 : PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

SOALAN STRUKTUR

Apakah maksud pilihan raya ?

 • Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah
 • Proses memilih kerajaan untuk memerintah
 • Pemilihan yang dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur.
 • Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan.
 • Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang.

Nyatakan peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).

 • Menentukan sempadan pilihan raya
 • Menjalankan pendaftaran pemilih
 • Mengendalikan pilihan raya
 • Menjamin pilihan raya yang adil
 • Menjamin pilihan raya bebas daripada tekanan mana-mana pihak.


Berikan dua syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya di Malaysia.

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 tahun
 • Bermastautin di Malaysia
 • Sempurna akal
 • Bukan seorang muflis
 • Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam
 • Tidak pernah didenda tidak kurang daripada RM 2 000.00
 • Tidak pernah dihukum penjara tidak kurang daripada 12 bulan
 • Tidak membuat akuan taat setia kepada negara luar.


Apakah kelayakan untuk menjadi pengundi dalam pilihan raya ?

 • Namanya terdapat dalam Senarai Daftar Pemilih.
 • Berumur 21 tahun.
 • Bermastautin atau tidak bermastautin di Malaysia
 • Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat atau DUN.
·         Boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja.


Nyatakan kepentingan pilihan raya.

 • Meneruskan amalan demokrasi
 • Mengiktiraf hak asasi manusia
 • Memilih kerajaan yang bertanggungjawab
 • Memilih wakil rakyat
 • Membentuk pemerintahan yang cekap
 • Peluang untuk menukar kerajaan jika tidak disukai


SOALAN  ESEI

Jelaskan perbezaan antara pilihan raya umum dengan pilihan raya kecil.

            Pilihan raya umum

 • Diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri
 • Diadakan serentak di seluruh Malaysia
 • Di Sabah dan Sarawak, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan.

            Pilihan raya kecil

 • Diadakan apabila berlaku kekosongan mana-mana kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.
 • Kekosongan mungkin disebabkan kematian, perletakan jawatan dan perlucutan jawatan.
 • Diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak

Terangkan proses  pilihan raya di Malaysia.kan

 • Suruhanjaya menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundian.
 • Penamaan calon yang bertanding
 • Parti yang bertanding menyediakan manifesto
 • Pihak yang bertanding melancarkan kempen pilihan raya.
 • SPR mengumumkan tempat pengundian dan tempat pengiraan undi.
 • Pemberian kertas undi kepada pengundi.
 • Kertas undi diberikan kepada pengundi di tempat pengundian.
 • Kertas undi mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih oleh pengundi.
 • Pembuangan undi.
 • Calon akan memangkah calon pilihannya pada kertas undi.
 • Kertas undi kemudiannya dimasukkan ke dalam peti undi.
 • Pengiraan undi.
 • Pengumuman keputusan pilihan raya oleh pegawai pilihan raya.

Apakah  peranan SPR dalam mewujudkan pilihan raya yang adil di negara kita.

 • Pemilihan dilakukan secara sulit
Pemilihan dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur.
 • Pengiraan undi dibuat secara terbuka
 • Keputusan pilihan raya direkodkan.
 • Menentukan sempadan pilihan raya
 • Menjalankan pendaftaran pemilih
 • Menjamin pilihan raya bebas daripada tekanan mana-mana pihak
 • Membenarkan kempen pilihan raya
 • Melayan semua calon dengan adil


TAJUK  8 : DASAR PERPADUAN KEBANGSAAN

SOALAN ESEI

Terangkan langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

 • Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1965 untuk memajukan bahasa Melayu.
 • Melancarkan “Minggu Bahasa” dan “Bulan Bahasa”  untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu.
 • Melancarkan slogan “Bahasa Jiwa Bangsa” pada 1960 untuk memberi kesedaran dan menggalakkan penggunaan bahasa.
 • Menubuhkan sekolah menengah yang berpengantar bahasa Melayu.
 • Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan pada 1967.
 • Menukarkan bahasa pengantar di sekolah menengah Inggeris kepada bahasa  kebangsaan pada 1970.
 • Menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1977. Langkah ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa        ilmu.
 • Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah bermula pada tahun 1982.
 • Menggunakan bahasa Melayu di mahkamah bermula pada 1990.

Jelaskan matlamat Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

 • Penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan bertujuan untuk menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia
 • Bertujuan memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan.
 • Untuk memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan.
 • Matlamatnya untuk memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan.
 • Bertujuan menseimbangkan aspek kemanusiaan dan kerohanian dengan pembangunan sosioekonomi.


Mengapakah sukan berupaya memupuk perpaduan di negara kita ?

·         Sukan tidak mengira ideologi.

·         Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat.

·         Aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum.

·         Membuka peluang yang luas kepada mereka yang berminat.

·         Aktiviti kokurikulum yang digalakkan di sekolah.

 • Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan.

·         Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali

·         untuk mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri.


SOALAN STRUKTUR

Apakah  kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan Malaysia ?

 • Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
 • Bahasa Melayu hendaklah digunakan bagi tujuan rasmi.
 • Kerajaan boleh menggunakan dokumen yang diterjemahkan ke dalam bahasa   Melayu untuk tujuan yang difikirkan perlu.
 • Bahasa Melayu menjadi alat untuk menjamin perpaduan.

Nyatakan langkah yang dilaksanakan untuk memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

 • Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 1965.
 • Melancarkan “Minggu Bahasa”
 • Melancarkan “Bulan Bahasa” 
 • Melancarkan slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”
 • Menubuhkan sekolah menengah yang berpengantar bahasa Melayu.
 • Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan pada 1967.
 • Menukarkan bahasa pengantar di sekolah menengah Inggeris kepada bahasa  kebangsaan pada 1970.
 • Menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1977.
 • Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah bermula pada tahun 1982.
 • Menggunakan bahasa Melayu di mahkamah bermula pada 1990.

Berikan dua ciri Kebudayaan Kebangsaan.

 • Kebudayaan Melayu sebagai tunjang
 • Unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
·         Islam sebagai unsur yang terpenting

Apakah matlamat kerajaan menggubal Dasar Kebudayaan Kebangsaan ?

 • Menjadi panduan dalam membentuk kebudayaan negara
 • Menjadi identiti negara Malaysia
 • Memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan.
 • Memelihara keperibadian kebangsaan.
 • Mempertingkatkan kualiti kehidupan.
 • Menseimbangkan aspek kemanusiaan dan kerohanian dengan pembangunan sosioekonomi.
 • Memupuk perpaduan

Mengapakah sukan boleh memupuk perpaduan ?

·         Sukan tidak mengira ideologi.

·         Dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat.

·         Aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum.

·         Membuka peluang yang luas kepada mereka yang berminat.

·         Aktiviti kokurikulum yang digalakkan di sekolah.

 • Majlis Sukan Sekolah-Sekolah telah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan untuk menggalakkan aktiviti sukan.

·         Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali

·         untuk mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri.TAJUK  9 : BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN

SOALAN ESEI

Jelaskan perbezaan ideologi kapitalis dengan ideologi komunis.

 • Pemerintahan negara blok kapitalis dijalankan secara demokratik.
 • Negara blok komunis menjalankan pemerintahan secara diktator.
 • Pemilihan kerajaan blok kapitalis melalui pilihan raya.
 • Hanya Parti Komunis sahaja yang diiktiraf di negara blok komunis.
 • Blok kapitalis membuka peluang perniagaan kepada persendirian.
 • Orang persendirian boleh memiliki perniagaan.
 • Di Negara komunis, perniagaan dimiliki dan diurus oleh kerajaan
 • Negara blok kapitalis memberi kebebasan individu sepenuhnya.
 • Negara blok komunis mengawal kebebasan individu.

Mengapakah berlakunya perang dingin ?

 • Ideologi berbeza
 • Fahaman politik yang berbeza
 • Persaingan antara blok kapitalis dengan komunis
 • Persaingan antara Amerika dengan Soviet Union.
 • Mahu membuktikan kekuatan masing-masing tanpa konflik senjata
 • Berusaha menyebarkan pengaruh masing-masing di Eropah dan Asia.
·         Mahu memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan Asia

Nyatakan kesan perang dingin.

 • Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan Amerika Syarikat dan Soviet Union
 • Pembentukan blok kapitalis dan blok komunis.
 • Penubuhan pakatan NATO, WARSAW dan SEATO.
 • Berlakunya perlumbaan senjata.
 • Memberi peluang kepada negara baru membina identiti sendiri.
 • Memberi peluang kepada negara baru menangani cabaran melalui hubungan antarabangsa dan serantau


SOALAN STRUKTUR

Apakah maksud blok dunia ?

 • Blok Dunia merujuk kepada negara-negara yang sehaluan bersatu dan bertindak bersama untuk menjaga kepentingan ahli.
 • Blok ini tampil dalam pelbagai bentuk sama ada berdasarkan aspek politik, ekonomi dan geografi.


Mengapakah wujudnya blok dunia ?

 • Ideologi berbeza
 • Fahaman politik yang berbeza
 • Persaingan antara blok kapitalis dengan komunis
 • Persaingan antara Amerika dengan Soviet Union.
 • Mahu membuktikan kekuatan masing-masing tanpa konflik senjata
 • Berusaha menyebarkan pengaruh masing-masing di Eropah dan Asia.
·         Mahu memajukan kepentingan masing-masing di Eropah dan Asia


Berikan dua cara kuasa  besar duni meluaskan pengaruhnya.

 • Melalui propoganda
 • Memberi bantuan pertahanan
 • Memberi bantuan ekonomi

Nyatakan kesan perang dingin.

 • Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan Amerika Syarikat dan Soviet Union
 • Pembentukan blok kapitalis dan blok komunis.
 • Penubuhan pakatan NATO, WARSAW dan SEATO.
 • Berlakunya perlumbaan senjata.
 • Memberi peluang kepada negara baru membina identiti sendiri.
 • Memberi peluang kepada negara baru menangani cabaran melalui hubungan antarabangsa dan serantau

Apakah langkah  yang boleh dilakukan untuk mengelakkan perang dingin ?

 • Wujudkan hubungan diplomatik
 • Elakkan penyebaran ideologi
 • Selesaikan masalah melalui rundingan
 • Jangan bentuk blok dunia
 • Elakkan persaingan mendapatkan pengaruhJika lapang jangan lupa jenguk pemarkahan untuk TAJUK PANAS SISIPAN pada masa terdekat. Kawe sedia membantu.

Jangan bimbang ... Abezek sudah tau ...

1 comment:

 1. Salam sejahtera!
  Nama saya Dewi Rumapea, saya berasal dari kota SEMARANG, Indonesia. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memaklumkan semua dalam kumpulan ini mencari pinjaman yang sangat berhati-hati kerana ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya secara kewangan turun dan saya memutuskan untuk mendapatkan pinjaman dari Man di Malaysia dan saya tertipu oleh pemberi pinjaman palsu di Malaysia. Saya hampir kehilangan harapan sehingga seorang kawan saya merujuk saya kepada pemberi pinjaman yang sangat dipercayai dan tulen yang dipanggil Puan Glory, seorang pemberi pinjaman swasta yang meminjamkan saya pinjaman sebanyak Rp500,000,000 tanpa tekanan, pada kadar faedah 2% yang merupakan kadar yang berpatutan untuk saya.

  Selepas memindahkan kredit saya ke akaun bank saya, saya sangat terkejut apabila saya menyemak baki akaun bank saya dan mendapati bahawa jumlah saya memohon, telah dipindahkan terus ke akaun saya, oleh Ibu Glory, tanpa berlengah-lengah. Jadi saya berjanji kepada ibu Glory bahawa saya akan berkongsi berita baik agar orang ramai mendapat pinjaman mudah tanpa tekanan. Jadi, jika anda memerlukan sebarang pinjaman, sila hubungi Puan Glory melalui email: gloryloanfirm@gmail.com

  Saya menggunakan masa ini untuk memaklumkan kepada anda semua bahawa anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: dewiputeri9@gmail.com atau anda boleh menghubungi Nur Izzatul Azira Ismail, dari Malaysia yang memperkenalkan saya dan memberitahu saya mengenai Puan Glory, Dia juga mendapat pinjaman dari Puan Glory, Anda juga boleh menghubunginya melalui e-mel: utariwirmayaty@gmail.com Kini, semua yang saya lakukan adalah cuba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya yang saya hantar terus ke akaun bulanan.

  Nota: Tiada yuran insurans, yuran pendaftaran atau yuran pemindahan.

  Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT kerana menggunakan Ibu Glory untuk mengubah kisah kewangan saya dan kini saya seorang pemilik perniagaan saya yang bangga, semoga Allah terus memberkati Puan Glory dan terus menggunakannya untuk membantu kita semua dalam kesulitan kewangan

  ReplyDelete